Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Arbeidsgruppe for reduksjon av skader på ledninger i grunnen ved anleggsarbeid

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen etablerte høsten 2014 en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak som kan bidra til færre graveskader og kabelbrudd i Norge.

Arbeidsgruppens mandat

”Arbeidsgruppen skal innhente, systematisere og analysere informasjon og data knyttet til skader på ledninger i grunnen ved anleggsarbeid. Videre skal gruppen kategorisere skadeårsak, skadeomfang samt avdekke andre forhold som relaterer seg til slike skader. På bakgrunn av dette arbeidet skal gruppen fremme forslag til tiltak og prosesser som reduserer graveskader og kostnader som oppstår for samfunnet og de berørte parter.”

Medlemmer

  • Eldar Brænden, Geomatikk AS (Geomatikkbedriftenes landsforening) (leder arbeidsgruppen)
  • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
  • Harald Fardal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Yunus Gezen, Telenor
  • Are Greibrokk,Telenor
  • Ulf Møller, Energi Norge
  • Kari Mørk, Finans Norge

Gruppen skal avgi rapport sommeren 2015.

Kontaktperson for innspill og synspunkter:

Eldar Brænden