Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Rapport arbeidsgruppe graveskade

Sammendrag

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har mottatt en rapport fra en arbeidsgruppe ledet av Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene/Geomatikk AS, som inneholder en kartlegging av graveskader på ulike typer ledninger i grunnen.

Arbeidsgruppen besto videre av representanter fra Telenor, Energi Norge, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Direktoratet for sivil beredskap (DSB) og Finans Norge. Rapporten viser at antallet graveskader i Norge er høyt og at kostnadene beløper seg til nær 250 millioner kroner pr. år.

I tillegg kommer kostandene for samfunnet som følge av brudd på tilgangen til strøm, telefon, Internett, stopp i gravearbeider mv., som antas å utgjøre beløp opp mot samme størrelsesorden. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke tiltak for å redusere omfanget av graveskader, og en interdepartemental arbeidsgruppe vil se nærmere på hvordan disse tiltakene kan settes i verk.

Hovedpunkter fra foreslåtte tiltak

Tiltak ved nettutbygging

 • Alle ledninger i grunnen skal dokumenteres med x, y og z-koordinater iht. standardisert opplegg for innmåling, lagring og rapportering.
 • Videreutvikling av SOSI ledning standard og pålegg om bruk ved ledningsdokumentasjon.
 • Videreutvikling og tilpasning av innmålingsinstruks for ledningsnett på generelt nivå og instruks pr. type ledningsnett (bransjeforeningene).
 • Oppbygging av sertifiserings- og kompetansekrav for gravebransjen.
 • Oppbygging av tilsynsmyndighet eller pålegg overfor ledningseiere om eget opplegg for tilsyn ved gravearbeider.
 • Et opplegg for kondemnerte og «eierløse» ledninger.

Tiltak ved graving

 • Entreprenører og private som graver i grunnen må henvende seg til gravemelding- og kabelpåvisningstjeneste for aktuelle netteiere i området
 • Krav til kompetanse for entreprenører, kan løses ved bl.a. kurs, selvstudie og veiledere
 • Opprydding og klargjøring av ansvarsforhold der det er flere lag av underleverandører som utfører arbeid i grunnen
 • Bedre oppfølging fra netteier av skadevolder (entreprenør eller privat person) med og uten bestilt kabelpåvisning
 • Netteier bør utøve tilsyn ved graving nær kritisk infrastruktur

Tiltak ved ledningsdokumentasjon

 • Alt ledningsnett som legges i grunnen, må måles inn på åpen grøft
 • Feil i dokumentasjonen må rettes opp løpende når dette blir oppdaget ved kabelpåvisning, gravearbeid eller på annen måte
 • Kontroll av ledningsdokumentasjonen fra entreprenører er viktig ved legging av nytt nett og ved vedlikehold