Alminnelig høring - forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen

Miljøverndepartementet sender med dette forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.12.2013

Vår ref.: 13/2571

Miljøverndepartementet sender med dette forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen på alminnelig høring. 

Det foreslås at enkelte bestemmelser om krav til stedfesting som i dag er tatt inn i byggesaksforskriften etter plan- og bygningsloven samles ett sted og derfor bør flyttes til kart- og planforskriften. Det foreslås videre at kravene til stedfesting av installasjoner som er lagt skjult i grunnen utvides i forhold til dagens bestemmelser til å omfatte flere typer tiltak enn bare ledninger. Det foreslås også at ledningseiere i større grad enn i dag skal gi eksterne brukere med tjenestelige behov enklere tilgang til informasjon om plassering av eksisterende anlegg, og at utvekslingen av geodata om slike anlegg i all hovedsak skal skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Tjenestelige behov vil f.eks. kunne omfatte planlegging og prosjektering av nye anlegg, koordinering av gravearbeider samt rednings- og beredskapsarbeid. Det skal etableres nødvendig autentiseringssystem for å ivareta informasjonssikkerhet knyttet til ulike typer anlegg i grunnen. Informasjon om ledninger og andre anlegg som er lagt i grunnen skal på et generalisert nivå fremgå av det offentlige kartgrunnlaget.

Forslagene er i sum ment å bidra til

  • raskere og bedre planlegging og prosjektering av nye ledningsanlegg mv. i grunnen,
  • enklere koordinering av planer for gravearbeider,
  • færre gravearbeider,
  • mindre omfang på gravingen,
  • raskere ferdigstillelse,
  • færre skader på eksisterende ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Høringsfristen er 5. november 2013. Høringssvar bør fortrinnsvis sendes elektronisk til departementet til e-post: postmottak@md.dep.no.

Kontaktperson er seniorrådgiver Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58, e-post: magnar.danielsen@md.dep.no.

 

Med hilsen 

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvardepartementet

Helse og omsorgsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

 

Kommunene

Fylkeskommunene

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet

Forsvarsbygg

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges vassdrags og energidirektorat

Post- og teletilsynet

Kartverket

Vegdirektoratet

Vegforum

 

BA-nettverket

Energi Norge

Geoforum

Geomatikkbedriftene

IKT-Norge

KS-Bedrift

Maskinentreprenørenes Forbund

Norsk Fjernvarme

Norsk Vann

REN AS

Rådgivende ingeniørers forening

Telenor AS

Vegforum byer og tettsteder