Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen

Vista Analyse AS har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til graveskader.

Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen (pdf)