Høringer

Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og forslag til en mindre endring i matrikkellova.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2016

Vår ref.: 16/3147

Høringbrevet: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova (pdf)

Endringsforslagene gjelder:

Innføre obligatorisk krav til regionalt planforum

Regionalt planforum skal være en møteplass for klarlegging og samordning av de ulike interessene knyttet til generelle eller konkrete planspørsmål. Departementet mener en tidlig dialog i planforum vil kunne avklare interessekonflikter, og eventuelt løse disse, slik at man unngår innsigelser mot planforslagene. Regionalt planforum er tenkt som et fleksibelt og målrettet organ, der de statlige og regionale myndigheter, og kommuner som berøres av den enkelte sak, skal delta. Departementet mener at planforumet er viktig for kunnskapsutveksling mellom de ulike aktørene i planprosessen. Departementet foreslår at regionalt planforum skal være obligatorisk i hver region.

Enklere og bedre tilgang til stedfestet informasjon om ledninger i grunnen

Forslaget går ut på at eier av ledninger i grunnen skal føre arkiv med opplysninger om plasseringen av ledningene, herunder annen fysisk infrastruktur i grunnen og i sjø. I følge forslaget skal ledningseier, med de begrensninger som følger av sikkerhetsloven, utlevere opplysninger om plasseringen av ledningene til den som har et saklig behov for slike opplysninger. Enhver som mottar slike opplysninger, eller under gravearbeider får kjennskap til eksisterende ledning, plikter ifølge forslaget å gjennomføre tiltak for å hindre at uvedkommende får kjennskap til slik informasjon. Det legges til rette for at staten skal føre oversikt over ledningseiere og områder der de har ledninger. Registeret skal på forespørsel fra noen med saklig behov, opplyse om hvilke ledningseiere som har ledninger i et avgrenset område. Registermyndighet for ledningsregisteret kan ifølge forslaget ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av den nye bestemmelsen.

Ta inn mineralressurser som hensynssone i § 11-8 tredje ledd bokstav c

Det åpnes for at kommunene gjennom sin planlegging kan synliggjøre mineralressurser som kan være aktuelle for fremtidig utvinning. Hensikten er å unngå utbygging eller tiltak som kan vanskeliggjøre senere utvinning av mineralske ressurser. Departementet foreslår derfor å innføre en hensynssone der det skal tas særlig hensyn til mineralressurser.

Tilpasse plan- og bygningsloven til endringer i inndelingslova

Departementet foreslår at opprettelse av ny grunneiendom mv., som følge av at en eksisterende eiendom, etter endring av kommunegrenser etter inndelingslova, blir liggende i to eller flere kommuner, kan skje uten søknad og saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det foreslås videre en mindre endring i matrikkellova som legger til rette for at departementet kan fatte vedtak om endringer i gårds- og bruksnummerinndelingen. Departementet vil i de fleste tilfeller kunne delegere myndigheten til Statens kartverk.

Tidspunkt for når avledning av overvann må være sikret

Endringsforslaget klargjør på hvilket tidspunkt i byggesaken avledning av overvann må være sikret. Departementet er enige med Overvannsutvalget i at dette bør være avklart før det gis rammetillatelse. Departementet foreslår derfor at loven presiserer at løsning for håndtering av overvann skal vurderes og avklares før rammetillatelse gis. Departementet foreslår også en presisering i loven slik at det fremkommer tydeligere at løsning for bortledning av avløpsvann skal være sikret, og at løsningen skal være i overensstemmelse med forurensningshensyn og andre hensyn.

Klargjøring av frist for å behandle søknad om rammetillatelse og søknad om endring

For å gjøre det helt klart at 12- ukers fristen gjelder for behandling av søknad om rammetillatelse, foreslår departementet at fristen presiseres i lovteksten. Samtidig foreslår departementet at bestemmelsen om 12- ukers fristen i byggesaksforskriften oppheves, siden bestemmelsen er unødvendig når fristen presiseres i lovteksten. Departementet ønsker videre å endre utgangspunktet for fristberegningen for søknader om endring, som ble lagt til grunn i tidligere forarbeider. Departementet vil i de nye forarbeidene presisere at søknad om endring av en tillatelse, herunder søknad om endring av rammetillatelse, må vurderes konkret ut fra vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7.

Midlertidig bruksendring

Det har utviklet seg en praksis i mange kommuner som går ut på å gi midlertidig bruksendringstillatelse der søker ønsker dette, eller der kommunen kan tillate endret bruk i en periode. Som følge av dette foreslår departementet et tillegg til plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav d for midlertidig bruksendringer.

Flytte § 28-1 om fareområder til lovens kapittel 1

Departementet foreslår å flytte § 28-1 fra byggesaksdelen i loven til kapittel 1 i lovens generelle del i form av ny § 1-8 a. Forslaget vil føre til at det blir mulig å håndheve forbudet mot å bygge i fareområder på en enklere måte, og spørsmål om helse, miljø og sikkerhet får sterkere fokus i plan- og byggesaksbehandlingen. Det presiseres at forbudet også gjelder for tiltak som ikke er søknadspliktige. Ved en noe strengere håndheving av bestemmelsene vil dette kunne gi langsiktige besparelser for samfunnet ved redusert skadeomfang for huseiere, eiere av infrastruktur, forsikringsbransjen, Statens naturskadefond og en reduksjon i skader på mennesker. § 28-1 foreslås opphevet.

Presisere forskriftshjemmelen i § 32-8 sjette ledd

Departementet mener det kan være grunn for å presisere forskriftshjemmelen i plan- og bygningsloven § 32-8 sjette ledd om overtredelsesgebyr, slik at det ikke er tvil om at det i forskrifter er mulig å angi handlingsnormer så lenge disse ligger innenfor rammen av lovbestemmelsen. Formålet med presiseringen er ikke å endre eller utvide kommunens adgang til å gi overtredelsesgebyr, men å presisere og klargjøre hjemmelen.

Presisere bestemmelsen om overtredelsesgebyr i § 29-7 c

Departementet foreslår å presisere bestemmelsen om overtredelsesgebyr i § 29-7 c ved å ta inn de konkrete handlingsnormene ved en henvisning til § 29-7. Forslaget er ikke ment å utvide virkeområdet for overtredelsesgebyr, men klargjøre hvilke handlingsnormer som omfattes.

Rette feil henvisning i § 21-5 første ledd

Det foreslås en mindre endring som følge av feil henvisning i § 21-5 første ledd.

Presisere forskriftshjemlene i §§ 20-4 andre ledd og 20-5 andre ledd

Departementet finner det hensiktsmessig at forskriftshjemlene i §§ 20-4 andre ledd og 20-5 andre ledd endres, slik at de angir at departementet har anledning til å avgjøre i hvilket omfang det skal gis forskrifter for å presisere de to bestemmelsene.

Gjennomføring av høringen

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. desember 2016.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Klikk på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges frem for, eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til seniorrådgiver Cathrine Langlo Vartdal, tlf: 22 24 59 56, e- post: Cathrine-Langlo.Vartdal@kmd.dep.no.

 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kari Strande
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Høringsnotat
Liste over høringsinstanser

Offentlig sektor

Departementene (alle)
Fylkesmennene (alle)
Fylkeskommunene (alle)
Kommunene (alle)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forbrukerrådet
Forsvarsbygg
Fiskeridirektoratet
Helsedirektoratet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Husbanken
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kystdirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Polarinstitutt
Norsk kommunikasjonsmyndighet
Oljedirektoratet
Reindriftsforvaltningen (Alta)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens vegvesen
Landbruksdirektoratet
Statens strålevern
Statkraft SF
Statnett SF
Statsbygg
Vegdirektoratet

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Bergen
Forskings- og kompetanseinstitusjoner
Agderforskning
Havforskningsinstituttet
Institutt for samfunnsforskning
Møreforskning
Nordlandsforskning
Norges byggforskningsinstitutt
Norges forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Rogalandsforskning
Telemarksforskning
Transportøkonomisk institutt
Vestlandsforskning
Østlandsforskning
Forskningsstiftelsen Fafo

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

Advokatforeningen
Akademikernes fellesorganisasjon
Asplan Viak AS
Arkitektenes fagforbund
Arkitektbedriftene i Norge
Avinor AS
BA- nettverket
Bedriftsforbundet
Norsk bergindustri
Boligbyggelaget USBL
Boligbyggelaget OBOS
Boligprodusentenes forening
Byggenæringens landsforening
Norges bygg- og eiendomsforening
Byggmesterforbundet
Polyteknisk forening
Den norske turistforening
Det kgl. selskap for Norges vel
Energi Norge
Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finans Norge
Fortidsminneforeningen
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
GeoForum
Geomatikkbedriftene
GRID Arendal
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
IKT-Norge
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
KS-Bedrift
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner
Maskinentreprenørenes forbund
Miljøstiftelsen Bellona
NKF-byggesak
Norges bonde- og småbrukarlag
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges byggmesterforbund
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges fiskarlag
Norges handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges hytteforbund
Norges idrettsforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO
Tekna Samfunnsutviklerne
Norges juristforbund
GeoForum
Arkitektbedriftene
Norges kvinne- og familieforbund
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norges statsbaner AS
Norges takseringsforbund
Vellenes fellesorganisasjon
Norges anleggsgartnere – miljø- og landskapsentrepenører
Norsk bergindustri
Norsk byggtjeneste AS
Norsk standard
Norsk eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk huseierforening
Norsk industri
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk landbrukssamvirke
Pensjonistforbundet
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann
Norske arkitekters landsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
FHL havbruk (Sjømat Norge)
Norske landskapsarkitekters forening
Norske reindriftssamers landsforbund
Norske samers riksforbund
Norsk sentrumsutvikling
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Næringslivets hovedorganisasjon
NHO Reiseliv
Rådgivende ingeniørers forening
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Sametinget
Samenes folkeforbund
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (BUFDIR)
SeniorPorten
Telenor
Teknisk ukeblad
Teknologisk institutt
Vellenes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation (ZERO)