Høring - Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Dette er et felles brev som sendes på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementet (OED) og Samferdselsdepartementet (SD). Disse departementene har i fellesskap utarbeidet forslag til høringsnotat som nå sendes på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.09.2017

Vår ref.: 17/2680

Frist for å gi høringsuttalelse er 6. september 2017.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Bakgrunn

Samferdselsdepartementet fastsatte forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften) 8. oktober 2013. Forskriften gjelder for alle offentlige veger. Samme dag godkjente departementet Vegdirektoratets forslag til teknisk veileder for ledninger i riksveg, men med enkelte endringer når det gjelder krav til gravedybde.

Regjeringen har merket seg at ledningsbransjen ikke har vært fornøyd med dagens regelverk og praksis på området. Regjeringen har derfor i ulike sammenhenger gitt uttrykk for sitt syn på ønsket utvikling fremover. I Stortingsmelding nr. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet fremgår det at reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal veg skal være mest mulig ensartet, og at Regjeringen vil vurdere felles regelverk for framføring av ledninger i kommunal og fylkeskommunal veg med sikte på en mest mulig ensartet praksis. I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018-2019 tilkjennegis på ny at Regjeringen ønsker størst mulig grad av enhetlige regler og praksis for legging av bredbåndskabler i kommunal veg, og at reglene må innebære en samfunnsøkonomisk balansert avveining mellom ledningseiernes behov og vegeierens behov.

De samarbeidende departementene har merket seg at ledningseierne helst ser at det ble utarbeidet én teknisk veileder med felles vilkår for hele det offentlige vegnettet. Departementene har videre merket seg at det har vært uenigheter mellom ledningseiere og vegmyndigheter om blant annet regelverk knyttet til kostnadsdekning og gebyrer i forbindelse med gravetillatelser og praktisering av den såkalte flytteplikten.

På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Av mandatet for oppgaven fremgår at arbeidsgruppen skulle vurdere behovet for å øke samspillet mellom myndighetene, bransjene og aktørene for å utnytte de knappe arealer i veggrunn best mulig, samtidig som hensynet til framkommelighet på en trygg måte skal ivaretas. Målsettingen med utredningen skulle være å effektivisere planlegging og utførelse av gravearbeider, gjøre det enklere og mer attraktivt å benytte felles fremføringsveier, samt redusere kostnader og konflikter. Det skulle særlig vurderes hvordan det er mulig å forbedre samordningen og koordineringen mellom myndigheter, netteiere og andre aktører ved legging av ledninger og andre anlegg i grunnen. Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid våren 2017 med bl.a. forslag til regelendringer som tas opp i dette høringsnotatet.

Parallelt med arbeidet i den interdepartementale arbeidsgruppen, har det vært arbeidet med en teknisk veileder for graving i kommunale veger. Utkast til en slik veileder ble sendt på høring av Vegdirektoratet sommeren 2016 (med høringsfrist
31. august 2016). Reglene om overdekkingskrav som nå foreslås forskriftsfestet er hentet fra denne veilederen og har altså vært på høring før.

Regjeringen vil at reglene for legging av ledninger langs kommunal og fylkeskommunal vei skal være mest mulig ensartet, og departementene foreslår derfor nå endringer i regelverk for framføring av ledninger i all offentlig vei med sikte på en mest mulig ensartet praksis. Departementene mener at foreliggende forslag innebærer en god avveining mellom ledningseiernes og vegeierens behov.

Siktemålet med forslagene er å skape bedre balanse mellom veginteressen og ledningsinteressen om tilgang til knappe arealer i veggrunnen. I tillegg er det et ønske om å redusere kostnadene ved anlegg og flytting av ledninger. Det er også et ønske å få like regler for hele landet og mest mulig ensartet praksis mht. vilkår mv. i den kommunale saksbehandlingen av ledningsanlegg.

Det foreslås derfor nye regler eller endringer i dagens regler bl.a. om:

  • rett til framføring av ledningsanlegg i veg,
  • kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid,
  • prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et redningsarbeid,
  • garantistillelse for istandsetting,
  • presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra vegmyndigheten om flytting av ledninger og
  • bestemmelser om krav til gravedybder.

 

Med hilsen  

 

Jarle Jensen
ekspedisjonssjef
Magnar Danielsen
fagdirektør

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

 

Kopi:  
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

 

1 vedlegg

 

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Forsvarsbygg
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statens kartverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg

Fylkeskommunene
Kommunene

Avinor AS
KS
KS-Bedrift
Nye Veier AS
Statkraft SF
Statnett SF

Altibox AS
BA-nettverket
Broadnet AS
DistriktsEnergi
Energigass Norge
Energi Norge
Finans Norge
GeoForum
Geomatikkbedriftene
IKT-Norge
Kabel Norge
Maskinentreprenørenes forening (MEF)
Nasjonalt breibandsråd
Norsk Fjernvarme
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann BA
NTE Marked AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Telenor ASA
TDC AS
Telenor ASA
Telia Norge AS 
Vegforum for byer og tettsteder (VBT)
Viken fiber AS