Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 • Ny veileder til miljøinformasjonsloven

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

 • FNs barnekonvensjon

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

 • Vår nye digitale kvardag

  13.01.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  2020 har vore eit annleis og utfordrande år. Koronapandemien har gitt store utfordringar for næringslivet, men vi har òg sett ein auke i digitaliseringstakta. Korleis kan vi ta med oss det beste frå perioden med korona inn i ein normal kvardag?

 • Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

  14.12.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt

 • Ten facts about the EEA

  30.11.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The European Economic Area - binding together the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein

 • Veileder for strandsonen i 3D

  23.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KDD har gitt ut en veileder som viser hvordan strandsonen kan visualiseres i 3D.

 • Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

  02.11.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova. Tidlege diskusjonar i planforum kan førebyggje konfliktar, og legge grunnlag for gode planar og

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast.Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skapegode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011B)

  11.09.2020 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Revidert mai 2020

 • Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger

  11.08.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen skal bidra til at kommuner som avholder folkeavstemninger kan gjøre dette på en måte som gir tillit til både prosess og resultat, men forplikter ikke kommuner til å gjennomføre folkeavstemning på en bestemt måte.

 • Matrikkelforskriften slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene

  10.07.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Departementet har utarbeidet et veiledende notat som gjengir forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) slik den gjelder fra 1. januar 2021 med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene.

 • Planlegging i sjøområdene

  22.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- ogbygningsloven (pbl.). Med kystnære sjøområder, også omtalt som sjø/sjøområder,menes områdene fra der salt sjø møter land, definert som alminnelig høyvannsstand,og ut til

 • Veileder til garanti- og finansforskriften

  20.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i «garanti- og finansforskriften» .

 • Veileder til KOR-forskriften

  20.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOR-forskriften.

 • Veileder til KOSTRA-forskriften

  20.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOSTRA-forskriften.

 • Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

  15.05.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt

 • Retten til privatliv

  30.04.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til privatliv.

 • Veileder til stykkprisforskriften

  01.01.2020 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets veileder til forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (tidligere kalt kommentarer til

 • Veileder til salærforskriften

  01.01.2020 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets veileder til forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. (tidligere kalt kommentarer til salærforskriften).

 • Regler for å gifte seg i utlandet

  04.12.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven har regler om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet.

 • Veileder om ivaretakelse av sikkerhet i offentlige anskaffelser

  21.11.2019 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet, Forsvarsdepartementet

  Veilederen har som mål å synliggjøre handlingsrommet i anskaffelsesregelverket, og gjennom dette hvordan offentlige oppdragsgivere kan ivareta norske sikkerhetsinteresser når de gjør innkjøp.

 • Snowpark (veileder)

  02.10.2019 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Snowpark er blitt et etablert fenomen innen vintersport. Fra å ha begynt med enkle små hopp og muligens noen railer i adskilte deler av en sporadisk preparert alpinløype, er snowparken utviklet til å være egne løyper og konsepter rettet mot ulike

 • Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

  17.09.2019 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Guidelines | August 2019

 • Veileder i humanitære prinsipper

  11.09.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med

 • Side 4 av 29
 • Side 4 av 29