Veileder til KOSTRA-forskriften

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOSTRA-forskriften.

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 16-1 om rapportering til KOSTRA og bestemmelsen om rapportering i lov 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 42. Forskriften gjelder således for rapporteringen til KOSTRA både fra kommuner og fylkeskommuner, herunder virksomheter opprettet i medhold av kommuneloven, og fra interkommunale selskaper opprettet i medhold av IKS-loven. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2020, og gjelder fra og med rapporteringen for 2020 som foretas i 2021.

For nærmere veiledning om bruk av kontoplanen ved regnskapsrapportering, viser vi til departementets KOSTRA hovedveileder. Vi viser også til SSBs veiledning om innrapportering til KOSTRA.

Veileder til KOSTRA-forskrift (pdf)