Veileder til garanti- og finansforskriften

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i «garanti- og finansforskriften» .

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 14-19 om garantier og § 14-13 om finans- og gjeldsforvaltning, og gjelder fra og med 1. januar 2020. Forskriften erstatter forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale og fylkeskommunale garantier og forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Kommuneloven inneholder flere sentrale bestemmelser om garantier og om finans- og gjeldsforvaltning. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. Loven og forskriften må derfor lese i sammenheng. For nærmere veiledning om lovens bestemmelser viser vi til lovens forarbeider, det vil si: kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 Ny kommunelov punkt 19.9 og 19.10, Kommunal- og moderniseringsdepartementets lovforslag til Stortinget Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) punkt 20.7 og 20.8 og Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling til Stortinget i plenum Innst. 369 L (2017– 2018).

Veileder til garanti- og finansforskriften (pdf)