Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid. Denne versjonen av Veileder om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven er en oppdatert versjon av den som ble publisert i februar 2020. Endringene i oppdateringen består i all hovedsak derfor av presiseringer og rettelser av teksten. Departementet gir ingen nye vesentlige føringer i oppdatert versjon av veilederen.

Les dokumentet