Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og utredningsarbeid. Veilederen tar videre for seg den delen av forskriften som gjelder konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. I Norge er ansvaret for KU-forskriften delt mellom Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for den delen av regelverket som gjelder planer etter plan- og bygningsloven, og det er denne delen veilederen handler om. Denne versjonen av Veileder om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven er en oppdatert versjon av den som ble publisert i februar 2020. Bakgrunnen for oppdateringen er tilbakemeldinger og signaler som departementet har fått om bestemmelser som trenger mer klargjøring, eller avsnitt med feil og uklarheter. Endringene i oppdateringen består i all hovedsak derfor av presiseringer og rettelser av teksten. Departementet gir ingen nye vesentlige føringer i oppdatert versjon av veilederen.

Les dokumentet