Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Til innholdsfortegnelse

Innledning

Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. juli 2017 (heretter kalt KU-forskriften eller forskriften). Forskriften omfatter både konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, der ansvarlig departement er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover, der Klima- og miljødepartementet er ansvarlig.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Det sentrale er at beslutninger om arealbruk skal bygge på et opplyst og kunnskapsbasert grunnlag, som igjen skal ha vært gjenstand for åpne, inkluderende og demokratiske prosesser.

Denne veilederen omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (pbl.).

Kommunen har en særlig viktig rolle som ansvarlig myndighet for planer etter plan- og bygningsloven som omfattes av KU-forskriften. Kommunen skal påse at bestemmelsene i forskriften følges. Tilsvarende er fylkeskommunen ansvarlig myndighet for regionale planer, og departementet ansvarlig myndighet for statlige arealplaner.

Kapittel 1 i denne veilederen omtaler hvilke planer etter plan- og bygningsloven som reguleres av forskriften. Kapittel 2 handler om når og hvordan spørsmålet om en plansak omfattes av forskriften, skal avklares. Kapittel 3, 4 og 5 gjennomgår de ulike faser i plan- og konsekvensutredningsprosessen. Kapittel 6 gir en nærmere omtale av andre bestemmelser i forskriften, og kapittel 7 beskriver enkelte tiltak i de to vedleggene i forskriften.

Oslo, juni 2021

Revisjon:

Denne versjonen av veileder for konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven er en oppdatert versjon av KU-veilederen, publisert februar 2020. Bakgrunnen for oppdateringen er tilbakemeldinger og signaler departementet har fått om bestemmelser som trenger mer klargjøring eller avsnitt med feil og uklarheter. Endringene i oppdateringen består i all hovedsak derfor av presiseringer og rettelser av teksten. Departementet gir ingen nye vesentlige føringer i oppdatert versjon av veilederen.

Endringene som er gjort vises i opplistingen under. Retting av feilreferanser til lov og forskrift, og mindre grammatisk og språklig korrektur blir ikke nevnt.

Revisjon juni 2021:

1.4.1.1 Kommune(del)planer

Teksten om krav til KU for kommuneplanens arealdel, er endret. Ny omtale er kun en presisering av kravene i forskriften, og gir ikke nye føringer for når krav om konsekvens­utredning slår inn for kommuneplaner.

1.4.1.3 Særskilt om områdereguleringer

Ny tekst i siste avsnitt om kunnskapsinnhenting.

1.6 Nærmere om unntakene i §§ 6 b 8 a

Ny tekst er lagt inn for å presisere hvordan unntakene i §§ 6 b og 8 a er ment å tolkes. Endringene er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger til departementet om at disse bestemmelsene fortsatt er uklare. Ny tekst er kun presiseringer av kravene i forskriften, og gir ikke nye føringer for når unntaket fra krav om konsekvensutredning kan anvendes.

I omtalen til bestemmelsene, er ordet «overordnet» erstattet med «tidligere», for å samsvare med forskriftens ordlyd.

4.1 Innledning (under kapittel om utarbeidelse av konsekvensutredningen)

Ordet «uavhengig» er erstattet med «objektiv».

4.3 Utforming av planforslag med konsekvensutredninger

Ny tekst om hvordan KU rent praktisk kan inngå som del av planbeskrivelsen i kommuneplanens arealdel. Det er også lagt til tekst om å redegjøre for vesentlige virkninger i en egen del av planbeskrivelsen. Ny tekst er kun anbefalinger om hvordan man praktisk kan ordne KU og planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel.

4.4 Forskjeller mellom KU for overordnede planer og detaljreguleringer

Det er lagt til mer tekst om KU til overordnede planer.

4.6 Om alternativer

Rettelse av et feilsitat fra forskriften § 19 siste ledd.

6.2 Forholdet til annet regelverk

Det er lagt til tekst om at en KU etter forskriften, ikke nødvendigvis må dekke mer detaljerte forhold som er relevant for tillatelser etter andre lover.

6.13.2 Klage og innsigelse

Tekst i siste avsnitt er endret.

7.1.2 Nr. 24 Bygg

Det er lagt til tekst om at tenkte plan ikke inngår i beregning av BRA etter KU-forskriften.

7.1.3 Nr. 25 Nye bolig- og fritidsboligområder

Ny tekst om hvordan bestemmelsen i vedlegg I, nr. 25 kan tolkes og anvendes. Et tillegg i teksten er at vurdering ved bruk av bestemmelsen også bør bero på en konkret vurdering om viktige naturverdier blir berørt av forslaget.

Til dokumentets forside