Veileder til KOR-forskriften

Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i KOR-forskriften.

Forskriften utfyller bestemmelsene i kommuneloven § 16-2 om kommunalt rapporteringsregister (KOR), og gjelder fra og med 1.1.2020. Forskriften erstatter forskrift 27. oktober 2005 nr. 1255 om Kommunalt rapporteringsregister (KOR).

Kommuneloven § 16-2 inneholder flere bestemmelser om kommunalt rapporteringsregister. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften. Loven og forskriften må derfor leses i sammenheng.

Det kommunale rapporteringsregisteret gir en oversikt over rapporteringspliktene som staten ved lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner. KOR-forskriften gjelder for Brønnøysundregistrene og for departementene og andre organer som forvalter slike rapporteringsplikter.

Nærmere informasjon om registeret og innholdet i registeret finnes hos Brønnøysundregistrene. Her finnes også veiledning om oppdatering av registeret.

Veileder til KOR-forskriften (pdf)