Arealregnskap i kommuneplan

Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av kommuneplanarbeidet. Veilederen om arealregnskap i kommuneplan gir svar på spørsmål som: Men hva er et arealregnskap i kommuneplansammenheng? Hva skal det inneholde, hvordan bruke og formidle det og hvilke kilder har vi?

Les dokumentet

Planer skal være realistiske og gjennomførbare og arealregnskap er et verktøy som er nyttig for å kunne gjøre vurderinger rundt disponering av areal i kommuneplan. 

Det skjer mye rundt bruk av arealregnskap i planprosesser, og dette er første versjon. Framover vil departementet oppdatere veiledningen, og vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.

Send gjerne til postmottak@kdd.dep.no

Kodeliste tilhørende teknisk manual, vedlegg 2 i veilederen (publisert 3. januar 2024)
Kodelisten er en oversettingsfunksjon, slik at man kan legge til tekstbeskrivelser alle tallkoder som samles fra ulike datasett i regnearket.

Datasettene som beskrives i kodelisten er SOSI-data fra kommuneplan, AR5, DN-håndbok 13, og Naturtyper – Miljødirektoratets instruks.

Kodebeskrivelsene her vil bli utdatert over tid dersom dataeieren (Kartverket, NIBIO, Miljødirektoratet etc.) endrer kodebeskrivelser for dataene sine, eksempelvis ved overgang til nye SOSI/GML-versjoner.

Kodeliste arealregnskap (excel)