Prop. 105 S (2023–2024)

Endringer i statsbudsjettet 2024 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2024)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2024–2025, som ble inngått mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 16. mai 2024. Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2025, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2024, målpriser for perioden 1.7.2024–30.6.2025 samt enkelte andre bestemmelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget