Foreslår lovendringer for å styrke det kommunale selvstyret

Regjeringen forslår å lov- eller forskriftsfeste oppgaver som allerede ligger til kommuner og fylkeskommuner, men som i dag blir delegert fra statsforvaltningen gjennom rundskriv og delegeringsvedtak.

Forslagene er en oppfølging av regjeringens tillitsreform. Ifølge kommuneloven er kommuner og fylkeskommuner selvstendige organer som ikke bør delegeres og instrueres som om de var en del av statsforvaltningen. De bør tildeles oppgavene sine i lov eller i forskrift. 

Dette sikrer at oppgavene er klare, forutsigbare og tilgjengelige for kommunesektoren og innbyggerne, og at det gjennomføres utredninger og høringer av framtidige endringer i oppgavene. 

Lovproposisjonen inneholder forslag til endringer i forurensningsloven, naturmangfoldloven, friluftsloven, lakse- og innlandsfiskloven, vegtrafikkloven, veglova, konsesjonsloven, skogbruksloven, jordloven, odelsloven, vannressursloven og pengespilloven.