Prop. 92 L (2023–2024)

Endringer i lov 13. desember 1946 nr. 21 om krigspensjonering for militærpersoner og lov 13. desember 1946 nr. 22 om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner – (refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet)

Stortinget vedtok 9. april 2024 å be regjeringen sørge for at krigsseilere som mottar krigspensjon, og som under andre verdenskrig ble pålagt av den norske stat aktivitet som medførte direkte fare for eget liv og helse, sikres nødvendig bistand for å sikre en verdig alderdom uavhengig av om de i dag er norske statsborgere bosatt i Norge eller har utvandret til andre land. Anmodningsvedtaket bygget på Arbeids- og sosialkomiteens enstemmige innstilling 21. mars 2024, se Innst. 246 S (2023–2024), jf. Dokument 8:72 S (2023–2024) om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom. Departementet legger i proposisjonen fram forslag til lovendringer som åpner for at krigspensjonister, herunder krigsseilere, kan søke Arbeids- og velferdsetaten om refusjon av egenandeler ved varig innleggelse i institusjon i utlandet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget