Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske arbeidsmarkedet viktig kompetanse og bidrar til å dekke behovet for arbeidskraft i mange sektorer i Norge. De er en sammensatt gruppe som fordeler seg på ulike yrkesgrupper. Mange arbeidsinnvandrere bosetter seg i Norge, mens andre kommer på korttidsopphold.

Arbeidsinnvandring fra EØS

Norge deltar i ulike samarbeid som har betydning for utformingen av arbeidsinnvandrings- og arbeidsmarkedspolitikken. Blant annet har vi et felles nordisk arbeidsmarked, sammen med Sverige, Danmark, Finland og Island. Alle nordiske borgere kan reise fritt i Norden for å arbeide. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det felles europeiske arbeidsmarkedet som sikrer fri bevegelighet av arbeidskraft mellom EØS-statene. EØS-borgere kan komme til Norge for å arbeide, uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Arbeids- og velferdsetaten samarbeider med andre europeiske arbeidsmarkedsmyndigheter og EU-kommisjonen gjennom EURES (the European network of Employment Services). EURES er et europeisk nettverk for arbeidsformidlingstjenester som fremmer mobilitet og legger til rette for at arbeidsgivere kan rekruttere arbeidskraft fra EØS og at arbeidssøkere kan finne jobb i andre EØS-stater. Ledige stillinger og nyttig informasjon om arbeidsmarkedet i EØS-området finnes på EURES-portalen.

Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS

Norske bedrifter kan også rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EØS (tredjeland). Arbeidsinnvandrere fra tredjeland må søke om oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsloven. Oppholdstillatelse til arbeidsinnvandrere innvilges på bakgrunn av deres kompetanse og arbeidsforhold i Norge. De fleste arbeidsinnvandrere fra tredjeland er faglærte arbeidstakere eller sesongarbeidere. I tillegg kan det gis oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere. Søknader om oppholdstillatelse behandles av Utlendingsdirektoratet.