Arbeidsmarked og sysselsetting

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske arbeidsmarkedet viktig kompetanse og bidrar til å dekke behovet for arbeidskraft i mange sektorer i Norge. De er en sammensatt gruppe som fordeler seg på ulike yrkesgrupper. Mange arbeidsinnvandrere bosetter seg i Norge, mens andre kommer på korttidsopphold.

Arbeidsinnvandring fra EØS

Norge deltar i ulike samarbeid som har betydning for utformingen av arbeidsinnvandrings- og arbeidsmarkedspolitikken. Blant annet har vi et felles nordisk arbeidsmarked, sammen med Sverige, Danmark, Finland og Island. Alle nordiske borgere kan reise fritt i Norden for å arbeide. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det felles europeiske arbeidsmarkedet som sikrer fri bevegelighet av arbeidskraft mellom medlemslandene. EØS-borgere kan komme til Norge for å arbeide, uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Arbeids- og velferdsetaten samarbeider med andre europeiske arbeidsmarkedsmyndigheter og EU- kommisjonen gjennom EURES (European Employment Services). Det europeiske nettverket for arbeidsformidlingstjenester fremmer mobilitet og legger til rette for at arbeidsgivere kan rekruttere arbeidskraft fra EØS og at arbeidssøkere kan finne jobb i andre EØS-stater. Ledige stillinger og nyttig informasjon om arbeidsmarkedet i EØS-området finnes på EURES portal.

Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS

Norske bedrifter kan også rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EØS (tredjeland). Arbeidsinnvandrere fra tredjeland må søke om oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsloven. Oppholdstillatelse til arbeidsinnvandrere innvilges på bakgrunn av deres kompetanse og arbeidsforhold i Norge. De fleste arbeidsinnvandrere fra tredjeland er faglærte arbeidstakere eller sesongarbeidere. I tillegg kan det gis oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende og tjenesteyter. Søknader om oppholdstillatelse behandles av  Utlendingsdirektoratet.

Fra 1. januar 2022 må alle britiske borgere og deres familiemedlemmer som ønsker å bosette seg i Norge søke om tillatelse gjennom ordinært regelverk. Britiske borgere og deres familiemedlemmer som hadde oppholdsrett etter EØS-reglene før overgangsperioden utløp, 31. desember 2020, har hatt mulighet til å søke om en «Brexit-tillatelse» innen 31.desember 2021 i samsvar med Seperasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia.