Internasjonalt samarbeid om flyktning- og migrasjonspolitikk

Det finnes et bredt internasjonalt samarbeid om flyktning- og migrasjonspolitikk. Justis- og beredskapsdepartementet representerer Norge i en rekke internasjonale fora som drøfter spørsmål på feltet.

Det internasjonale samarbeidet tar først og fremst sikte på:

  • at flyktninger skal få vern og en varig løsning i eget hjemland eller i annet trygt land
  • harmonisering av mottakerlandenes praksis
  • trygg og velordnet migrasjon, inkludert retur av personer uten lovlig opphold
  • informasjon- og erfaringsutveksling

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

UNHCR har ansvar for å koordinere det internasjonale arbeidet for beskyttelse og for å finne varige løsninger for flyktninger. Organisasjonen fokuser på individets rett til å søke beskyttelse i et annet land enn sitt eget, tilbakevending/repatriering, lokal integrering i hjemlandets nærområde og gjenbosettingsmuligheter i et tredjeland. UNHCR følger med på staters overholdelse av flyktningkonvensjonen. Organisasjonen iverksetter også nødhjelpstiltak og gir materiell bistand til flyktninger og internt fordrevne.

UNHCRs retningslinjer, programmer og budsjett vedtas på Eksekutivkomiteens møter.  Norge har vært med i komiteen siden 1955. I komiteen vedtas også konklusjoner og anbefalinger for statenes praksis. Mellom de årlige samlingene styres UNHCR av en fast komité (Standing Committee) som møtes tre ganger i året.   

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM)

IOM er en del av FN-systemet, og arbeider for løsninger på migrasjonsutfordringer ut fra prinsippet om at en human og ordnet migrasjon kan tjene både den enkelte migrant og landene de reiser fra og til.  Fra hovedsakelig å være en operativ tilrettelegger for human og organisert transport har IOM utviklet seg til å dekke en rekke viktige fagområder både lokalt og globalt. IOM tar aktiv del i kompetansebygging for migrasjonsforvaltningen i en rekke land, legger til rette for samarbeid mellom landene om arbeidsmigrasjon, arbeider for at returnerte blir reintegrert i sine opprinnelige samfunn og arbeider for å hjelpe ofre for menneskehandel. IOM har også ansvaret for sekretariatet som følger opp gjennomføringen av den globale migrasjonsplattformen (GCM).

IOM har et kontor i Norgesom samarbeider med norske myndigheter, blant annet på områdene assistert retur, overføringsflyktninger, kulturorientering for overføringsflyktninger og reintegreringsassistanse.

Schengen- og Dublin-samarbeidet

Tilknytningen til Schengen-samarbeidet utgjør Norges viktigste  samarbeidsplattform med EU på asyl- og migrasjonsfeltet. Schengen-landene har felles regler om inn- og utreise til hele Schengen-området. I tillegg er vi tilknyttet Dublin-samarbeidet som regulerer hvilket land som skal være ansvarlig for å behandle en asylsøknad. Som følge av dette deltar vi bl.a. i ekspert- og arbeidsgrupper i Rådet, samt komiteer under Europakommisjonen.

Vi deltar også i møter på politisk nivå når Schengen-relevante saker diskuteres. Videre deltar vi i flere byråer slik som Det europeiske grense og kystvaktbyrået (EBCG/Frontex) samt byrået for operativ forvaltning av store IT-systemer på justis- og innenriksområdet,  eu-LISA.  I tillegg har vi en egen avtale om deltagelse i asylbyrået EUAA.

Europarådet

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fra 1950 er det viktigste instrumentet i Europarådets virksomhet. Konvensjonen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er viktige redskap for effektivt vern mot brudd på menneskerettighetene. Selv om konvensjonen ikke inneholder direkte bestemmelser om flyktninger eller asylsøkere, har den likevel virkning for disse.

Innen rammen av Europarådet finnes Den europeiske integrerings- og migrasjonskomiteen (CDMG).

De mellomstatlige konsultasjonene om asyl-, flyktning- og migrasjonspolitikk i Europa, Nord-Amerika og Australia (IGC)

Inter-governmental Consultations on Asylum, Migration and Refugees (IGC) er et uformelt forum for utveksling av informasjon og diskusjon av asyl- og migrasjonsrelaterte spørsmål. På grunn av sin uformelle karakter er IGC et nyttig forum for diskusjon og informasjonsutveksling. IGC gir tilgang til et bredt nettverk, som blant annet brukes for å undersøke praksis og politikkutvikling i andre land. IGC har sitt sekretariat i Genève.

Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål (NSHF)

Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål (NSHF) er et informasjonsforum hvor landene uformelt drøfter problemstillinger på migrasjonsområdet. Det er egne arbeidsgrupper for retur og gjenbosetting. NSHF møtes to ganger årlig, i et embetsmøte og et kombinert ministermøte/embetsmøte, foruten i arbeidsgruppemøter. NSHF har ikke et fast sekretariat. Møtene arrangeres av formannskapslandet for det respektive år og formannskapet går på omgang mellom landene.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)

OECD er en mellomstatlig organisasjon med 30 medlemsland, hovedsakelig i Europa, Nord-Amerika og Oseania. Organisasjonen har et omfattende virkeområde, blant annet økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i demokratiske stater og migrasjon. På migrasjonsområdet er fokus på arbeidsmigrasjon og innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet. Norge bidrar til rapporteringssystemet for migrasjon, SOPEMI.