Forsiden

Tolking i offentlig sektor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for å legge til rette for tolking til og fra norsk i offentlig sektor.

Ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) ble vedtatt i 2021 og trådte i kraft 1. januar 2022. Formålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk og bidra til å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard. Loven følger opp NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Loven regulerer blant annet offentlige organers plikt til å bruke tolk og et krav om å bruke kvalifisert tolk. Kravet om å bruke kvalifiserte tolker skal styrke kvaliteten på tolkeoppdrag som utføres i offentlig sektor. Loven regulerer også krav til tolken, som taushetsplikt og habilitet og at tolken skal opptre i samsvar med god tolkeskikk. Forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften) gir utfyllende bestemmelser til loven.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. IMDi har ansvar for Nasjonalt tolkeregister og har bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker. Alle forvaltningsnivåer, sektormyndigheter og kommuner har et selvstendig ansvar for å utvikle gode rutiner for bestilling, bruk, betaling og kvalitetssikring av tolketjenester.

IMDis nettsider inneholder råd og veiledning om tolking i offentlig sektor.