Tolking i offentlig sektor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for å legge til rette for tolking til og fra norsk i offentlig sektor.

Ny lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)  trådte i kraft 1. januar 2022. Formålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk. Videre skal loven bidra til å sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard..

Tolkeloven regulerer blant annet offentlige organers plikt til å bruke tolk og et krav om å bruke kvalifisert tolk. Offentlige organer som bruker tolk jevnlig, skal ha retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. Kravet om å bruke kvalifisert tolk skal styrke kvaliteten på tolkeoppdrag som utføres i offentlig sektor. Loven regulerer også krav til tolken, som taushetsplikt og habilitet og at tolken skal opptre i samsvar med god tolkeskikk.  Forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften) gir utfyllende bestemmelser til loven.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Direktoratet gir råd, veiledning og informasjon om tolkefeltet. IMDi har ansvar for Nasjonalt tolkeregister som er et innsynsregister med oversikt over tolker i ulike språk og deres kvalifiseringsnivå. Alle forvaltningsnivåer, sektormyndigheter og kommuner har et selvstendig ansvar for å utvikle gode rutiner for bestilling, bruk, betaling og kvalitetssikring av tolketjenester. Offentlige organer kan velge mellom frammøtetolking og fjerntolking (via skjerm eller telefon).