Innvandring og integrering

Verkemiddel i integreringsarbeidet

Introduksjonslova eller integreringsloven regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram. For personer som har fått opphaldsløyve før 1. januar 2021, gjeld framleis introduksjonslova frå 2003.

Integreringsloven

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) gjeld for:

  • Personar som får opphaldsløyve etter 1. januar 2021.
  • Personar som får oppholdsløyve før 1. januar 2021 men kjem til Noreg etter 1. januar 2021.

Introduksjonsprogram

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

Jobbsjansen

Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger.

Frivillig innsats og dialog 

Gjennom deltaking i ein frivillig organisasjon kan nyankomne innvandrarar i ein kommune bli kjende med lokalsamfunnet, sine nye naboar og få høve til å praktisere norsk.

Områdesatsing som integreringstiltak

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats.

Klippekortordning

Tilskot til klippekortordning for norskopplæring: Formålet med tilskotet er å gi eit målretta og fleksibelt tilbod til innvandrarar som har behov for å styrke norskferdighetene sine, ved at desse får tilbod om eit visst antall timar lærarstyrt norskopplæring. Målsetninga er på sikt å få deltakarne opp på nivå B1 eller høgare i munnleg og/eller skriftleg norsk.