Verkemiddel i integreringsarbeidet

Integreringsloven

 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)  regulerer tre ordningar; kvalifisering i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

Introduksjonsprogram

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi deltakarane grunnleggande ferdigheiter i norsk, grunnleggande innsikt i norsk samfunnsliv og førebu dei til arbeid eller utdanning.

Jobbsjansen

Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger.

Frivillig innsats og dialog 

Gjennom deltaking i ein frivillig organisasjon kan nyankomne innvandrarar i ein kommune bli kjende med lokalsamfunnet, sine nye naboar og få høve til å praktisere norsk.

Områdesatsing som integreringstiltak

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats.

Klippekortordning

Tilskot til klippekortordning for norskopplæring: Formålet med tilskotet er å gi eit målretta og fleksibelt tilbod til innvandrarar som har behov for å styrke norskferdighetene sine, ved at desse får tilbod om eit visst antall timar lærarstyrt norskopplæring. Målsetninga er på sikt å få deltakarne opp på nivå B1 eller høgare i munnleg og/eller skriftleg norsk.