Regelverk om integrering

Her finner du regelverk og lovtolkninger på integreringsområdet.

Lover

Forskrifter

Rundskriv

Instrukser

 

Opphevet regelverk

Lover

Forskrifter

Rundskriv

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter

Introduksjonsordningen

 § 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram

§ 3 Kommunens ansvar for introduksjonsprogram

§  4 Introduksjonsprogrammets mål og innhold.

     § 6 Individuell plan  

 • Svar på soørsmål til lovgrunnlaget for introduksjonsloven og nytt tema for statlig tilsyn                                                                                                   Svaret gjelder flere detaljerte spørsmål til forståelse av bestemmelsen. Svaret er avgitt i forbindelse med en presisering av lovgrunnlaget ifb med fylkesmennenes tilsyn med ordningene i introduksjonsloven.                                                             

§ 9 Beregning av introduksjonsstønaden

§ 10 Fravær

§ 11 Egne midler

§ 12 Samordning med andre offentlige ytelser

§ 16 Refusjon i ytelser fra folketrygden

§17  Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Andre prinsipielle spørsmål

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

§ 17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Forholdet mellom rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram, og gjennomføring av plikten iht. introduksjonsloven § 17
  Spørsmålet gjelder en deltaker med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som innenfor rammen av introduksjonsprogrammet har gjennomført plikten til opplæring. I tillegg er det ulik oppfatning mellom deltaker og lærer med henhold til behovet for opplæring ut over 300 timer.
 • Avklaring av personkretsen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap - alderskravet
  Spørsmålet gjelder hvorvidt en person "vokser seg inn i" rett og plikt ved fylte 16 år, og hvorvidt en person ikke lenger har plikt etter fylte 55 år.
 • Forholdet til introduksjonsloven ved endring av tillatelse
  Spørsmålet gjelder forholdet til rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for en person som får en ny type tillatelse etter først å ha bli omfattet av en av ordningene i loven.
 • Flere spørsmål til §§ 17, 18 og 21
  Brevet omhandler flere spørsmål knyttet til introduksjonsloven §§ 17, 18 og 21. Brevet inneholder svar på spørsmål om hva slags beslutningsform som bør benyttes i tilfeller hvor en person ikke lenger har krav på gratis opplæring etter introduksjonsloven § 17, men hvor kommunen likevel velger å gi gratis opplæring. Videre er det svar på spørsmål om hva slags status vedtak om rett til gratis opplæring har dersom det er fattet kort tid opp mot at fristen for å ta ut gratis opplæring i henhold til introduksjonsloven § 17 femte ledd faller bort. Det er også svar på spørsmål om når treårsfristen i introduksjonsloven § 17 femte ledd for rett til opplæring begynner å løpe for personer som fikk sin første tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse før de fylte 16 år. Tolkningsuttalelsen omhandler også hvilke regler om fravær kommunen kan legge til grunn for det tilfelle at den tilbyr gratis undervisning i 300 timer ut over treårsfristen. 

§ 18 Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

§ 19 Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

§ 21 Forholdet til forvaltningsloven

Svar på spørsmål til forskriftene

Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning (18. juli 2003 nr. 973)

Kapittel 2. Fravær på grunn av egen sykdom

Kapittel 3. Rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad ved barns eller barnepassers sykdom

Kapittel 4. Rett til fri fra deltakelse i introduksjonsprogram med introduksjonsstønad under svangerskap og ved fødsel

Kapittel 6. Helge- og høytidsdager og ferie

Andre prinsipielle spørsmål

Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (20. april 2005 nr. 341)

Kapittel 2. Om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (20. april 2005 nr. 342)