Prop. 56 L (2023–2024)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Diskrimineringsombudsloven § 7 andre ledd fastsetter at Diskrimineringsnemnda ikke skal håndheve forbudet mot diskriminering i familieliv og andre rent personlige forhold etter likestillings- og diskrimineringsloven Det er til dels uklart hvorvidt begrensningen i § 7 andre ledd også gjelder trakassering og seksuell trakassering. Departementet foreslår derfor en presisering av ordlyden, slik at det også vises til trakassering og seksuell trakassering i bestemmelsen. Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 5 inneholder særregler om diskriminering i arbeidsforhold, og har henvisninger til arbeidsmiljøloven. Loven inneholder ikke tilsvarende henvisninger til skipsarbeidsloven som gjelder for arbeidstakere som arbeider om bord på norsk skip. Departementet foreslår derfor at det tas inn henvisninger til skipsarbeidsloven i likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget