Prop. 56 L (2023–2024)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kultur- og likestillingsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i lov om likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) og lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Diskrimineringsombudsloven § 7 andre ledd fastsetter at Diskrimineringsnemnda ikke skal håndheve forbudet mot diskriminering i familieliv og andre rent personlige forhold etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det er til dels uklart hvorvidt begrensningen i § 7 andre ledd også gjelder trakassering og seksuell trakassering. Departementet foreslår derfor en presisering av ordlyden, slik at det også vises til trakassering og seksuell trakassering i bestemmelsen.

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 5 inneholder særregler om diskriminering i arbeidsforhold, og har henvisninger til arbeidsmiljøloven. Loven inneholder ikke tilsvarende henvisninger til skipsarbeidsloven som gjelder for arbeidstakere som arbeider om bord på norsk skip. Departementet foreslår derfor at det tas inn henvisninger til skipsarbeidsloven i likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33, for å presisere at arbeidstakere som er omfattet av skipsarbeidsloven har samme vern etter likestillings- og diskrimineringsloven som arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven, med unntak av § 12-8 om ammefri som ikke reguleres av skipsarbeidsloven.