Prop. 56 L (2023–2024)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidsretten

 • Arbeidstilsynet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Sivilombudet

 • Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Statsforvalteren

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

 • Diskrimineringsnemnda

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Politidirektoratet

 • Sametinget

 • Statens helsetilsyn

 • Statens seniorråd

 • Forening for kjønnsforskning i Norge

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Institutt for samfunnsforskning

 • KILDEN

 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

 • Nord universitet – Bodø

 • Nord universitet – Steinkjer

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Senter for samiske studier

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Bergen – Juridisk fakultet

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Oslo – avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

 • Universitetet i Oslo – Juridisk fakultet

 • Universitetet i Oslo – Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Den norske advokatforening

 • Den norske dommerforening

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Juristforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • SMB Norge – Interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 • Aksept

 • Antirasistisk senter

 • Care Norge

 • Caritas Norge

 • Den norske Helsingforskomité

 • Elevorganisasjonen

 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

 • Forbundet for transpersoner i Norge

 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Harry Benjamin Ressurssenter

 • Human Rights Service (HRS)

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KUN Senter for kunnskap og likestilling

 • Kvenlandsforbundet

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)

 • Likestillingssenteret

 • MannsForum

 • Norges Handikapforbund

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges kvinnelobby

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norske kveners forbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Organisasjon mot offentlig diskriminering

 • Redd Barna

 • REFORM ressurssenter for menn

 • Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)

 • Rettspolitisk forening

 • Riddu Festivala

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Samenes Folkeforbund

 • Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum

 • Skeiv ungdom

 • Skeiv verden

 • Skogfinske interesser i Norge

 • Stiftelsen Stensveen

 • Stopp Diskrimineringen

 • Taternes landsforening

 • Unge funksjonshemmede

 • UNICEF-komiteen i Norge

Departementet har mottatt 16 høringssvar. Følgende høringsinstanser hadde realitetsmerknader:

 • Akademikerne

 • Det norske maskinistforbund

 • Diskrimineringsnemnda

 • Juristforbundet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • LO Norge

 • Reform

 • Rettspolitisk forening

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Unio

Følgende høringsinstanser har svart at de ikke har merknader:

 • Agder statsadvokatembeter

 • Domstoladministrasjonen

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Samferdselsdepartementet