Prop. 56 L (2023–2024)

Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovforslaget

Til diskrimineringsombudsloven § 7 andre ledd

Bestemmelsen er endret for å klargjøre at begrensningen i Diskrimineringsnemndas håndhevningsmyndighet også gjelder trakassering og seksuell trakassering, og for å sikre at lovens ordlyd bedre reflekterer gjeldende rett.

Til likestillings- og diskrimineringsloven § 10 første ledd bokstav a

Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn henvisninger til skipsarbeidsloven § 7-1, § 7-2, § 7-3 første ledd første punktum og § 7-4. Det presiseres gjennom denne endringen at arbeidstakere som er omfattet av skipsarbeidsloven har samme vern som arbeidstakere som har et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven (med unntak av § 12-8 om ammefri).

Til likestillings- og diskrimineringsloven § 33 første ledd

Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn henvisninger til skipsarbeidsloven § 7-5. Det presiseres gjennom denne endringen at arbeidstakere som er omfattet av skipsarbeidsloven har samme vern som arbeidstakere som har et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven.

Til likestillings- og diskrimineringsloven § 33 tredje ledd

Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn henvisninger til skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-7. Det presiseres gjennom denne endringen at arbeidstakere som er omfattet av skipsarbeidsloven har samme vern som arbeidstakere som har et arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven (med unntak av § 12-8 om ammefri).