Høring - NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.09.2024

Vår ref.: 24/2192

Høring - NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2024: 8 Likestillingens neste steg.

Utvalget som står bak utredningen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. august 2022 og har vært ledet av faglig sekretær Claus Jervell. Utvalget avga sin utredning 24. april 2024. Utredningen er tilgjengelig her:

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 16. september 2024. Benytt den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Åsulv Solstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Marit Lorentzen
fagdirektør

Offentlige instanser

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Helseforetakene
 • Statsforvalterne
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet  
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Diskrimineringsnemnda
 • Domstoladministrasjon
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukertilsynet
 • Forbrukerrådet  
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kulturdirektoratet
 • Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Norsk kulturskoleråd
 • Politidirektoratet  
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokatembetet
 • Sametinget
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statped
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse

 

Universiteter, forskningsinstitusjoner mv.

 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena)
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kilden
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nord universitet – Bodø
 • Nord universitet – Steinkjer
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • OsloMet storbyuniversitetet
 • Forskerforbundet
 • Senter for samiske studier
 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning UiO
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Helsetilsynet
 • Statistisk sentralbyrå
 • UiT – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitets- høgskolerådet

 

Tros- og livssynssamfunn mv.

 • Den norske kirke v. Kirkerådet
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

 

Hovedorganisasjoner mv i arbeidslivet

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening)
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Legeforeningen
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • SMB Norge – Interesseorganisasjonen for alle små og mellomstore bedrifter
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Interesseorganisasjoner, humanitære organisasjoner mv.

 • Actis Rusfeltets samarbeidsorganisasjon
 • Aleneforeldreforeningen
 • Alternativ til vold
 • Abloom
 • ADHD Norge
 • Antirasistisk senter
 • Balansekunst
 • Elevorganisasjonen
 • Equality Check
 • Foreningen JAG
 • Foreningen 2 Foreldre
 • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Hvite Ørn
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • KORUS
 • Kreftforeningen
 • Likestillingssenteret KUN
 • Landsforeningen We Shall Overcome
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)
 • Likestillingssenteret
 • Lions
 • Løvemammaene
 • MiRA ressurssenter for minoritetskvinner
 • Mental Helse Norge
 • Mental helse ungdom
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF)
 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Idrettsforbund (NIF)
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges kvinnelobby
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk psykologforening
 • Mannsforum
 • Organisasjonen Ferske Forskere
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Pensjonistforbundet
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Redd Barna
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Rehabilitation International Norge
 • Rettspolitisk forening
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rusfeltets hovedorganisasjon
 • Samisk kirkeråd
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Senter for likestilling
 • Skadeforebyggende forum
 • Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen
 • Unge funksjonshemmede