Byggkvalitet

Boliger og bygg gir de fysiske rammene for våre liv og utgjør viktige forutsetninger for gode levekår

Kommunal- og distriktsdepartementet har et overordnet ansvar for å stimulere til en bærekraftig og varig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser. I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Miljøvennlige boliger og bygg

Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvar for å fremme bærekraftig kvalitet i boliger og bygg. Viktige virkemidler er arbeidet med plan- og bygningsloven med forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning og utredning, samt informasjon og kompetanseutvikling.

Universell utforming og tilgjengelighet i bygg

Universelt utformete boliger, bygg og uteområder innebærer at de aller fleste skal kunne bruke det bygde miljø uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Viktige virkemidler for å fremme universell utforming og tilgjengelighet er plan– og bygningsloven med byggtekniske forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning, utredning, informasjon og kompetanseutvikling.

Aktuelt nå

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Rapport fra Byggkvalitetutvalget

Byggkvalitetutvalget har vurdert tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utvalget har vært ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverer sin innstilling 5. februar 2020. Et viktig formål med utvalgets arbeid har vært å gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet.