Universell utforming og tilgjengelighet i bygg

Universelt utformete boliger, bygg og uteområder innebærer at de aller fleste skal kunne bruke det bygde miljø uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Viktige virkemidler for å fremme universell utforming og tilgjengelighet er plan– og bygningsloven med byggtekniske forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning, utredning, informasjon og kompetanseutvikling.

Universell utforming innebærer at de aller fleste skal kunne bruke det bygde miljø uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. Å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir bedre og mer likestilte omgivelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Det gir samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn. (Tekst under oppdatering: omtale av handlingsplan, koorrdineringsarbeid, status).

Kommunal- og distriktsdepartementet har det overordnede ansvaret for universell utforming og tilgjengelighet innenfor bolig- og byggsektoren. Viktige virkemidler er Husbankens grunnlån og tilskuddsordninger, juridiske virkemidler i plan- og bygningsloven med forskrifter og støtte til systematisk informasjons- og kompetanseoppbygging blant sentrale aktører og forbrukere flest.

Du finner mer informasjon om Husbankens virkemidler for å fremme universell utforming på Husbankens hjemmesider, se www.husbanken.no

Du finner mer informasjon om krav til universell utforming og tilgjengelighet i Byggteknisk forskrift på hjemmsidene til Direktoratet for byggkvalitet, se www.dibk.no