Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Energidepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli 2024 på Energidepartementet sitt ansvarsområde.


Fra 1. juli skal strømmarkedet bli mer oversiktlig og forbrukervennlig

Nye regler skal gjøre det lettere for forbrukere å orientere seg i strømmarkedet. Regjeringen har over lengre tid ryddet i strømmarkedet og tar nå ytterligere grep for å gjøre det enklere for forbrukere å inngå en god strømavtale. Forslag til endringer i energiloven og i flere forskrifter var på høring i vinter, og endringene i energiloven er vedtatt av Stortinget. De nye reglene trer i kraft 1. juli, og vil gjelde i tillegg til forbrukervernreglene og reglene om salg av strøm som ble vedtatt vinteren 2022. De nye lovbestemmelsene innebærer at:

  • Strømsalgsselskapene kan miste muligheten til å selge strøm dersom de ikke følger forbrukerreglene.
  • Dersom en kraftleverandør vil endre en inngått kraftavtale som gjør avtalen dårligere for kunden, kan kunden kostnadsfritt komme seg ut av avtalen i løpet av 30 dager etter at varsel er mottatt.
  • Det er innført strengere krav til informasjon til forbrukerne om bruddgebyr (gebyr for å si opp en avtale) i avtaler med bindingstid, både ved avtaleinngåelse og underveis i avtaleperioden.
  • Det innføres en «nedkjølingsperiode» på 24 timer ved salg av strømavtaler ved telefonsalg, dørsalg, standssalg og butikksalg.

Energidepartementet og Barne- og familiedepartementet har også fastsatt forskriftsendringer i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr og prisopplysningsforskriften i forlengelsen av lovendringene. Forskriftsendringene gjøres for å følge opp lovendringene og redusere tiden for forbrukerens forskuddsbetaling, samt for å pålegge kraftleverandøren å opplyse dersom strømavtalen ikke følger spotprisen time for time og regler for elektronisk dokumenterbart samtykke. Se omtalen i høringsnotatet av 3. november 2023. Forskriftsendringene vil tre i kraft 1. juli og 1. januar 2025. 

Lov- og forskriftsendringer som styrker forsyningssikkerheten for kraft

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer i energiloven og vassdragsreguleringsloven som styrker forsyningssikkerheten innenfor vannkraften. Lovendringene med tilhørende endringer i underliggende forskrifter trer i kraft fra 1. juli 2024.

Formålet er å etablere virkemidler som samlet bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i perioder med økt usikkerhet i energimarkedene og det norske kraftsystemet. Endringene må ses i sammenheng med ny kraftrasjoneringsforskrift utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Bruken av de enkelte virkemidlene vil være situasjonsavhengig. Gradvis sterkere tiltak kan benyttes, dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det.

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester vedrørende leveringsplikt for strøm

Den 1. desember 2022 ble det innført en midlertidig endring i prising av leveringspliktige kraftleveranser. Formålet var å legge til rette for at forbrukere med betalingsproblemer som er på leveringspliktig kraftleveranse, ikke blir sittende med høyere regninger enn nødvendig i en periode med høye strømpriser. Ordningen gjaldt frem til 1. juli 2024, men er nå gjort permanent.

Nettselskap er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en kraftleverandør, kjent som leveringspliktig kraftleveranse. Ordningen sikrer at sluttbrukere uten en kraftleverandør ikke mister strømmen, for eksempel ved flytting, i situasjoner der kraftleverandøren ikke lenger kan levere strøm eller når sluttbrukeren ikke betaler strømregningen og kraftleverandøren avslutter leveransen. Forskriftsendringene innebærer at påslaget settes til 5 øre per kWh eks. mva. de første seks ukene på leveringsplikt, for deretter å øke til 8 øre per kWh eks. mva. etter dette. Påslaget legges på spotprisen.