Styrker forsyningssikkerheten for kraft

Olje- og energidepartementet har i dag fremmet en proposisjon med forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven. Formålet er å etablere og tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for virkemidler som styrker forsyningssikkerheten for kraft.

– Endringene i lovverket vil være viktige virkemidler i perioder med økt usikkerhet i det norske kraftsystemet og i energimarkedene rundt Norge. Nå tydeliggjør og styrker vi rammeverket rundt strømprodusentene for å ytterligere styrke forsyningssikkerheten, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen presenterte tidligere i år rammene for styringsmekanismen. Samlet består den av flere trinn, hvor gradvis sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det. Styringsmekanismen omfatter flere tiltak som må sees i sammenheng, og bruken av de enkelte tiltakene vil være situasjonsavhengig.

Forslagene som fremmes i dag gjelder nødvendige lovendringer for deler av styringsmekanismen. Dette innebærer en ny formålsbestemmelse i vassdragsreguleringsloven og krav om at produsentene (konsesjonærene) utarbeider strategier for forsyningssikkerheten. Hvis situasjonen tilsier det, kan myndighetene pålegge produsentene å rapportere om produksjon og prognoser for magasinfylling. I tillegg kan myndighetene kreve innsyn i strategiene.

– Styringsmekanismen handler om å styrke forsyningssikkerheten. For regjeringen er det avgjørende å finne virkemidler som er egnet til å oppnå dette formålet. Så kommer vi forhåpentligvis aldri i en situasjon hvor vi er nødt til å ta i bruk alle virkemidlene som styringsmekanismen åpner for, sier Aasland.

Etter lovbehandlingen vil departementet følge opp med endringer i forskrifter til energiloven. Blant annet vil det presiseres at det kan være grunnlag for å innføre kraftrasjonering når det kan bli knapphet på energi. Endringen vil klargjøre at slike tiltak kan innføres før det er blitt knapphet på energi, ikke bare når det er knapphet. Regjeringen vil fortløpende vurdere behov for tiltak dersom kraftsituasjonen tilsier det.

Enkelte av virkemidlene ble innført av regjeringen i 2022 som midlertidige tiltak.  Erfaringene har vist at kravene om rapportering av produksjon og prognoser bidrar til å ansvarliggjøre produsentene og bedrer forsyningssikkerheten. Regjeringen foreslår nå et permanent rettslig rammeverk for disse tiltakene.

Regjeringen har iverksatt flere andre tiltak for å avbøte følgene av høye strømpriser, blant annet strømstønadsordning og redusert nettleie gjennom raskere tilbakeføring av flaskehalsinntekter.