Prop. 33 L (2023–2024)

Endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

Olje- og energidepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i vassdragsreguleringsloven og i energiloven. Formålet er å etablere virkemidler som samlet skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten i perioder med økt usikkerhet i det norske kraftsystemet og i energimarkedene Norge er tilknyttet. I vassdragsreguleringsloven foreslås det en ny formålsbestemmelse i § 1 a, og en ny § 29 a med et krav om at konsesjonærer skal utarbeide en strategi for å ivareta forsyningssikkerheten. Det foreslås også en endring i energiloven § 6-2 fjerde ledd, som gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter for å unngå kraftrasjonering.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget