Arktisk råd

Arktisk råd er det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål. Siden opprettelsen i 1996 har Arktisk råd vært en viktig arena for å håndtere spørsmål som er felles for de arktiske statene, med særlig vekt på miljø, klima og bærekraftig økonomisk utvikling.

Medlemsland og permanente deltakere

Arktisk råd består av det åtte arktiske statene (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA), samt seks permanente urfolksorganisasjoner. Lederskapet i Arktisk råd rullerer blant de åtte medlemslandene. Det er ministermøtet som vedtar arbeidsplanene og prosjektene som skal gjennomføres i regi av Arktisk råd. Ministermøtet avholdes annethvert år, og vedtak fattes ved konsensus. Norge overtar i 2023 lederskapet i Arktisk råd.

Urfolk har en viktig stemme i Arktisk råd gjennom urfolksorganisasjonene som deltar i rådets arbeid (permanente deltakere). Det er viktig og verdifullt at ulike urfolksperspektiver til enhver tid kommer til syne i diskusjoner og prosjekter Arktisk råd gjennomfører. Det nære samarbeidet med Samerådet og de øvrige fem urfolksorganisasjonene som deltar i rådets arbeid er viktig for dialogen innenfor Arktisk råd.

Det er i dag 13 observatørland til Arktisk råd. 

Sterkt faglig samarbeid i Arktisk råd

Det faglige arbeidet i Arktisk råd har blitt betydelig styrket gjennom årene. Ikke minst har rådets vurderinger av klimaendringer og miljøgifter i Arktis fått stor annerkjennelse og betydning for arbeidet med internasjonale miljøkonvensjoner. Bevaring av arktisk biodiversitet, helhetlig havforvaltning, beredskap, og pilotprosjekter for å redusere forurensning i Arktis, inkludert marin forsøpling, står sentralt i rådets arbeid. De arktiske statene har også benyttet Arktisk råd som en arena for å ta initiativ til bindende internasjonale avtaler, blant annet om oljevern og søk og redning i Arktis.

Det konkrete arbeidet foregår i seks arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppe mot forurensning i Arktis (ACAP)
  • Arbeidsgruppe for overvåking og vurdering av det arktiske miljøet (AMAP)
  • Arbeidsgruppe for bevaring av arktisk flora og fauna (CAFF)
  • Arbeidsgruppe for forebygging av og beredskap ved ulykker (EPPR)
  • Arbeidsgruppe for beskyttelse av det arktiske marine miljøet (PAME)
  • Arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling (SDWG)

Norge er en aktiv deltaker i alle arbeidsgruppene under Arktisk råd og har en lederrolle i en rekke prioriterte prosjekter, blant annet innen klimaendringer i Arktis og marin forsøpling.

Arktisk råd har sitt eget administrative sekretariat i Tromsø.

Arktis i et klima i endring

Temperaturen i Arktis stiger fire ganger raskere enn det globale årsgjennomsnittet. Framfor alt skjer snø- og issmeltingen i et stadig raskere tempo.

Virkningene av klimaendringene er spesielt tydelige i Arktis, men årsakene er ofte knyttet til virksomhet som foregår utenfor regionen. Dette understreker hvor viktig det er å skape økt bevissthet rundt endringene i Arktis på et globalt nivå og inkludere arktiske spørsmål i globale rammeverk og konvensjoner.

Endringene i Arktis påvirker innbyggerne på ulike måter. Arktiske samfunn står allerede overfor utfordringer som følge av klimaendringene. Dette viser tydelig at det er behov for tiltak som kan styrke tilpasningsdyktigheten og legge til rette for grønn omstilling. Samtidig byr Arktis på muligheter for en bærekraftig økonomisk utvikling som både kan skape goder for lokalsamfunnene og gi muligheter for innovasjon med positive ringvirkninger langt utenfor regionens geografiske grenser.

Samarbeidet i Arktisk råd etter Russlands invasjon av Ukraina

Som følge av Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina i februar 2022 ble all offisiell møtevirksomhet i Arktisk råd satt på pause.

I juni 2022 ble prosjekter uten russisk deltakelse gjenopptatt.