Norges lederskap i Arktisk råd 2023-2025

I over 25 år har Arktisk råd spilt en hovedrolle i det arktiske samarbeidet. Et hovedmål for Norge under vårt lederskap er at rådet består som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål.

Plakat til nett-TV-sending med teksten Norges lederskap Arktisk råd 2023-2025

Gjennom fire prioriterte tema, havklima og miljøbærekraftig økonomisk utvikling, og folk i nord, søker Norge å fokusere på rådets kjerneoppgaver og videreføre de lange linjene i rådets viktige arbeid for et levende og bærekraftig Arktis. De fire områdene reflekterer langsiktige norske prioriteringer i Arktis og i norsk nordområdepolitikk, basert på kunnskap og ansvarlig, bærekraftig forvaltning. På tvers av de prioriterte temaene vil Norge gi spesiell oppmerksomhet til ungdom og  urfolk i Arktis.

Styrking av det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av miljø og aktiviteter i Arktis er en grunnplanke i Arktisk råds arbeid. Norge vil videreføre denne satsingen og legge til rette for at lokal og tradisjonell kunnskap løftes frem og inkluderes i rådets arbeid.

Hav

Bilde av person i oransj kjeledress på båt med isfjell rundt
Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud

Kombinasjonen av økt aktivitet, raske klimaendringer og tap av sjøis setter det marine miljøet i Arktis under økende press. For å sikre sunne og produktive hav og styrke bærekraften i arktiske havnæringer vil Norge videreføre fokuset på helhetlig havforvaltning.

Klima og miljø

Klimaendringene stiller de arktiske statene overfor store felles utfordringer. Disse må håndteres, både i form av oppdatert kunnskap om endringene som skjer, og gjennom tiltak for å begrense negative konsekvenser for miljø og samfunn.  Under det norske lederskapet vil vi legge vekt på klimaendringenes konsekvenser i Arktis, behovet for å tilpasse forvaltningen til klimaendringene og håndteringen av miljøutfordringer knyttet til økt menneskelig aktivitet.

Bærekraftig økonomisk utvikling

Vi vil også vektlegge bærekraftig økonomisk utvikling som en grunnleggende forutsetning for samfunnsutvikling i Arktis. Det grønne skiftet, blå økonomi, bærekraftig skipsfart og arktiske matsystemer vil være særlige satsingsområder for det norske lederskapet.

Folk i nord

Bilde av scene med røyk, lys og publikum foran
Foto: Mads Suhr Pettersen

De globale klimaendringene påvirker arktiske næringsgrunnlag, bosettings-mønstre og levekår – ofte på nye måter og på ulikt vis. Gjennom vårt lederskap i Arktisk råd vil Norge bidra til å skape robuste, mangfoldige og inkluderende arktiske samfunn som er attraktive å bo i – for alle.