Tilskuddsordninger

Prosjektskjønn

Innenfor skjønnsrammen til kommuner settes det av tilskuddsmidler til prosjektskjønn. KS og andre departementer kan søke om tilskudd. Ingen søknadsfrist.

Formålet med tilskuddet
Formålet med midlene er å bidra til utviklings- og fornyingsprosjekter i og for kommunesektoren. Prosjektene skal ha overføringsverdi til flere kommuner og/eller fylkeskommuner, og et opplegg for erfaringsspredning skal inngå i prosjektet.

Hvem kan få tilskudd?
Tilskudd kan gis til KS etter søknad. Departementet kan i særlige tilfeller gi tilskudd til prosjekter i kommuner eller fylkeskommuner som gjennomføres av andre departementer.

Les mer om tilskuddsordningen i den årlige kommuneproposisjonen.