Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne finner du en oversikt over Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Departementet gir også enkelttilskudd direkte til noen frivillige organisasjoner i tråd med Stortingets budsjettvedtak. Mottagerne fremgår av departementets budsjettproposisjoner.

Boligsosialt kompetansetilskudd

(Kapittel 581, post 78)

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

(Kapittel 581, post 77)

Ordningen ble avviklet fra og med 2017 fordi kommunene og de øvrige aktørene på området bør ha hovedansvaret for å sørge for at denne typen kompetanse ivaretas ved planlegging og utbygging av boliger. 

For å dekke tilsagn som er gitt tidligere år, er det bevilget 11 millioner kroner for budsjettåret 2018. 

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata 

(Kapittel 590, post 81)
Søknadsfrist: sannsynligvis påsketider 2018, nærmere informasjon, se nettside for ordningen

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

(Kapittel 577, post 70)
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

(Kapittel 577, post 76)
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

(Kapittel 577, post 71)
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

(Kapittel 577, post 73)
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

(Kapittel 577, post 75)
Søknadsfrist: 15.11.2019

Tilskudd til informasjonstiltak ved valg

Valgdirektoratet forvalter tilskuddsordningen for tilskudd til informasjonstiltak ved valg. Ordningen skal bidra til å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen.

Søknadsfrist: 30. november

Les mer om tilskuddsordningen på valg.no.

Tilskudd til nasjonale minoriteter - driftsstøtte

(Kapittel 567 post 70)
Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tilskuddsordningen forvaltes av Kulturrådet.

Tilskudd til nasjonale minoriteter - prosjektstøtte

(Kapittel 567 post 70)
Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tilskuddsordningen forvaltes av Kulturrådet.

Tilskudd til kvensk språk og kultur

(Kapittel 567 post 73)
Søknadsfrist: 1. desember 2018 og 1. mai 2019

Tilskudd til utleieboliger

(Kapittel 581, post 76)