Klagenemd for Husbanken

Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regelverket for klagenemndas virksomhet er gitt i forskrift:

Om Klagenemnd for Husbanken

Opprettet: 1992

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Eget nettsted: https://www.husbanken.no/om-husbanken/klagenemnda/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemd for Husbanken behandler klager på enkeltvedtak som Husbanken fatter om lån, tilskudd og bostøtte. Klagenemnda er et uavhengig statlig organ som er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regelverket for klagenemdas virksomhet er gitt i forskrift: FOR-2012-10-31-1182

Full mandattekst Klagenemnd for Husbanken

Aktive medlemmer (pr. 1/25/2022)

  • Roger Helde Leder
  • Oddrun Remvik Medlem
  • Tor-Jørgen Tofte Medlem
  • Kristoffer Dons Brøndbo Varamedlem
  • Ingjerd Lene Nyheim Varamedlem
  • Lene Korneliussen Varamedlem