Styret for Internasjonalt reindriftssenter

Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk.

Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, samt å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Styret skal avgi årsregnskap og årsmelding, og vedta budsjett og virksomhetsplan. Styret skal også tilsette daglig leder, og senterets øvrige personell etter innstilling fra daglig leder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Oppnevnelsen skal foretas blant foreslåtte kandidater og gjelder for fire år, med anledning til gjenoppnevning for ytterligere en periode. Styremedlemmene skal ha kjennskap til reindrift og tradisjonelle kunnskaper relatert til reindrift.

Om Styret for Internasjonalt reindriftssenter

Opprettet: 2005

Type: Styre

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Skaffe til veie relevant kunnskap om tamreindriften i verden, formidle informasjon, dokumentasjon og forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonskunnskaper fra reindriften. Utvikle kommunikasjon og nettverksbygging mellom de forskjellige reindriftsfolkene i de cirkumpolare områdene.

Full mandattekst Styret for Internasjonalt reindriftssenter

Aktive medlemmer (pr. 05.01.2022)

  • Inger Anita Smuk (leder)
  • Per-Jonas Partapuoli (medlem)
  • Mauri Ylä-Kotoa (medlem)
  • Mikhail Pogodaev (medlem)
  • Mai Britt Utsi (medlem)
  • Lars Kullerud (varamedlem)
  • Helena Omma (varamedlem)
  • Anne-Maria Magga (varamedlem)
  • Vyacheslav Shadrin (varamedlem)
  • Mikkel Nils Sara (varamedlem)