Mandat for Internasjonalt reindriftssenter

Mandatet for Internasjonalt reindriftssenter ligger i §§ 1 og 2 i vedtektene for senteret, fastsatt 1. juli 2010 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

§ 1 Formål

Internasjonalt reindriftssenter skal bidra til å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig reindrift i nordområdene og til å styrke samarbeidet mellom reindriftsfolk. Senteret skal også bidra til å ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper og fremme kunnskap om og forståelse for reindriften.

§ 2 Reindriftssenterets virksomhet

Reindriftssenteret skal være en faglig selvstendig institusjon.

Senteret skal innhente informasjon og dokumentasjon, samt skaffe oversikt over relevant kunnskap om tamreindriften og formidle om forhold som har betydning for reindriftens vilkår, kultur og økologi, herunder forskningsresultater og tradisjonelle kunnskaper fra
reindriften. Dokumentasjon av tradisjonskunnskaper skal skje i samarbeid med lokale reindriftsmiljøer og i henhold til internasjonale standarder på feltet. Senteret kan påpeke behov for forskning på aktuelle områder, og eventuelt ta initiativ til at det igangsettes relevant forskning ved forskningsinstitusjoner.

Reindriftssenteret skal også yte faglig og administrativ bistand til Verdensforbundet for reindriftsfolk og dets internasjonale aktiviteter.

Målgrupper for reindriftssenterets virksomhet er reindriftsutøvere, offentlige myndigheter, forsknings- og fagmiljøer, andre næringsutøvere, organisasjoner, samarbeidsorganer og samfunnet forøvrig i de land tamreindrift utøves.