Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024 fra Kommunal- og distriktsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar på Kommunal- og distriktsdepartementet sitt ansvarsområde.

Nye regler om overvannshåndtering i byggesaker

Nye lovregler i plan- og bygningsloven om opparbeiding av kommunale anlegg for overvannshåndtering, krav til overvannshåndtering i byggesaker og mulighet for å stille krav til bebygde eiendommer. Ikrafttreden 1. januar 2024.

Endring i forskrift om Husleietvistutvalget for å effektivisere saksbehandlingen

Endringene åpner blant annet opp for at saksbehandler i Husleietvistutvalget kan fatte vedtak i flere saker alene. Formålet er å bidra til en effektivisering av saksbehandlingen i HTU, og legge til rette for at HTU kan opprettholde sin virksomhet som lavterskeltilbud, med kort saksbehandlingstid.

Forskrift om tilskuddsordning forvaltet av det norske Barentssekretariatet IKS (NY)

Ny forskrift for endret bruk av tilskuddsmidlene. Midlene ble tidligere tildelt fra Utenriksdepartementet til folk-til-folk samarbeid mellom norske og russiske aktører. Den nye ordningen skal fremme og finansiere samarbeidsprosjekter, i hovedsak med deltakere fra den norske, svenske og finske delen av Barentsregionen og hele Sápmi. Ordningen omfatter også folk-til-folk-prosjekter med uavhengige russiske aktører i Barentsregionen. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme samfunnsutvikling i Nord-Norge.

Forskrift om tilskuddsordninger til omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer

Endring i forskrift for bruk av tilskuddsmidler i omstillingsordningen (kap. 553, post 65 Omstilling og utvikling i områder med særlige distriktsutfordringer). Forskriften er endret for å forskriftsfeste budsjettvedtaket for ny ordning tilskudd til kommuner med langvarig nedgang i befolkning og sysselsetting av særlig omfattende grad. Forskriften er også justert i forbindelse med endring av den opprinnelige omstillingsordningen. Ordningen har noe endrede mål, der utviklingsevne er mer vektlagt. 

Endringer i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Lovendringen innebærer at Kongen i statsråd får hjemmel til å pålegge statssekretærer og politiske rådgivere å registrere verv og økonomiske interesser. I dag er det kun regjeringsmedlemmene som har plikt til å registrere verv og økonomiske interesser, som for eksempel fast eiendom og selskapsinteresser. Lovendringen trådte i kraft 20. desember 2023.

Endringer i lov om interkommunale selskaper og ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS) trer i kraft 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 endres IKS-loven og ny forskrift trer i kraft. Lovendringene innebærer blant annet at representantskapet i interkommunale selskaper skal følge de samme reglene om møteoffentlighet som folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. Økonomireglene for interkommunale selskaper endres i loven og gjennom ny forskrift slik at de i større grad er harmonisert med kommuneloven av 2018.

Lov om endringer i sameloven

Lovendringen innebærer at forvaltningsområdet for samiske språk blir delt inn i tre ulike kommunekategorier, som er tilpasset til at språksituasjonen og behovene i kommunene er ulik. Videre innebærer lovendringen en rett til å kommunisere på samisk med offentlige organer og et krav til at kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet skal drøfte utfordringene for samisk språk som ledd i regional og kommunal planstrategi.  

Endring i forskrift om forvaltingsområdet for samiske språk

Forskriftsendringen innebærer at kommunene som i dag er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, blir innplassert i nye kategorier som enten språkutviklingskommuner eller språkvitaliseringskommuner. Videre blir navnet på forskriften endret til «samiske språk», i flertall. Endringene følger av nye regler i samelovens språkkapittel, som trer i kraft 1. januar 2024.