Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen / Arbeidsmiljø- og sikkerheitsavdelinga

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingens ansvarsområde omfatter arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.

Avdelingen har ansvaret for forvaltning av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, HMS-forskriftsverk og arbeidstvistlovgivingen. Avdelingen arbeider med politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til ulike sider ved arbeidslivet, som arbeidstid, stillingsvern, systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS), inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid, medvirkning og medbestemmelse, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping. Avdelingen har også ansvaret for ferieloven og regelverk for medbestemmelse i selskapslovgivningen.

Arbeidsrett og HMS er en del av EØS-avtalen, og EU/EØS-arbeid er derfor en sentral del av avdelingens arbeid. Avdelingen har også ansvaret for Norges forhold til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), rapportering og oppfølgingsansvar for Den europeiske sosialpakt og relevante FN-konvensjoner.

Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og administrativt ansvar for Riksmekleren og Arbeidsretten. Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har et utstrakt samarbeid med andre aktører som partene i arbeidslivet, berørte myndigheter, forsknings- og kompetansemiljøer mv.

Avdelingen er organisert uten faste seksjoner, men med faggrupper og avdelingsdirektører med fag- og personalansvar.