Forsiden

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og arbeidslivskriminalitet et problem i deler av arbeidslivet. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Illustrasjonsbilde, mann som går på arbeidsplass.
Foto: Plainpicture/ NTB

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder for alle som jobber i Norge. Viktige bestemmelser med betydning for arbeidsforholdet gjelder også for utenlandske arbeidstakere gjennom arbeidsmiljølovens regler om utsendte arbeidstakere. For noen næringer er lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalene allmenngjort. Det betyr at alle som arbeider i næringen har krav på lønns- og arbeidsvilkår som følger av disse bestemmelsene.  

Arbeidslivskriminalitet innebærer ulike handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Lovbruddene er ofte utført organisert, på måter som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Regjeringen har lagt fram en handlingsplan som omtaler tiltak for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet. 

Aktører

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet  er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

Det kreves samordnet innsats fra en rekke offentlige myndigheter for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er derfor organisert et tverretatlig samarbeid mot arbeidslivskriminalitet der Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skattetaten, Tolletaten og politiet inngår.

Utviklingstrekk

Erfaringene viser en utvikling mot et arbeidsliv der utsatte grupper har ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at utenlandske arbeidstakere skader seg mer på jobb enn andre arbeidstakere. Studiene forklarer forskjellene blant annet med at arbeidsinnvandrerne har farligere jobber, jobber mer, har mer skiftarbeid og jobber mer overtid. I tillegg fører språkproblemer til dårligere sikkerhetskommunikasjon og sikkerhetsopplæring. Tilsyn, informasjon, veiledning og samarbeid med arbeidslivets parter i de utsatte næringene er tiltak Arbeidstilsynet gjennomfører for å sikre seriøse og anstendige arbeidsvilkår for alle.