Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er sosial dumping og useriøsitet et problem i noen bransjer. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.
Foto: Colourbox

Regler om helse, miljø og sikkerhet gjelder for alle som jobber i Norge. Viktige bestemmelser med betydning for arbeidsforholdet gjelder også for utenlandske arbeidstakere gjennom arbeidsmiljølovens regler om utsendte arbeidstakere. Tariffnemnda har fastsatt forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler som gir utenlandske arbeidstakere krav på lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriftene. 

Aktører

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet  er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter.

Utviklingstrekk

Erfaringene viser en utvikling mot et arbeidsliv der utsatte grupper har ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold. I enkelte næringer ser Arbeidstilsynet tegn til en todeling, der deler av næringene er preget av useriøs virksomhet mens andre følger lover og regler.

Studier viser at arbeidsinnvandrere/innvandrere skader seg mer på jobb enn andre arbeidstakere. Studiene forklarer forskjellene blant annet med at arbeidsinnvandrerne har farligere jobber, jobber mer, har mer skiftarbeid og jobber mer overtid. I tillegg fører språkproblemer til dårligere sikkerhetskommunikasjon og sikkerhetsopplæring.

Det er spesielt renholds-, overnattings- og servingsbransjen, og deler av transportnæringen, som er preget av mange useriøse virksomheter, dårlige arbeidsforhold og høy arbeidsmiljøbelastning.