Bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019–2022

Forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe 1. mai 2019

Den nye IA-avtalen 2019–2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

For å støtte opp under disse målene, skal partene prioritere satsinger for forebygging av sykefravær og frafall og målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Den bransje- og sektorvise utviklingen innen arbeidsmiljø, sykefravær og frafall er viktig for utviklingen i avtalens nasjonale mål. For å støtte opp under målene skal innsatsen derfor målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Det er partene selv som har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til forslagene i møte 21. mai. Forslagene bygger på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger av indikatorer for valgt på bakgrunn av  kunnskapsbaserte valg utarbeidet av de tre partene i arbeidslivet. Det skal også settes i gang følgeforskning og evalueringer av tiltakene på en slik måte at man får best mulig grunnlag for å vurdere virkninger av de samlede virkemidlene.

Bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019.

De sju bransjene er:

  1. Sykehus
  2. Sykehjem
  3. Barnehager
  4. Leverandørindustrien  - olje og gass
  5. Næringsmiddelindustrien
  6. Rutebuss og persontrafikk
  7. Bygg og anlegg

Forslagene