Arbeidstid og ferie

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Regulering av arbeidstid

Det er gitt regler om arbeidstiden i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstakere med en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstiden reguleres også gjennom EU-direktiv, forskrifter, tariffavtaler, arbeidskontrakter og rettspraksis. 

Alminnelig arbeidstid

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Lovens alminnelige arbeidstid er 9 timer pr. dag og 40 timer pr. uke. I mange virksomheter er det avtalt en alminnelig arbeidstid på 37,5 timer pr. uke. Det gjelder særlige grenser for alminnelig arbeidstid for arbeid i ulike former for skift/turnus og ved passivt arbeid.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Det kan på visse vilkår avtales at den alminnelige arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes slik at det enkelte uker kan arbeides mer enn 40 timer mot tilsvarende mindre i andre uker.

Overtid

Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid utover den alminnelige arbeidstiden dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. For overtid utover lovens alminnelige arbeidstid skal det betales et tillegg på minst 40 prosent. I mange virksomheter er det avtalt andre satser for overtidstillegg.

Ferie

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Siden lørdag regnes som virkedag, vil det normalt si at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

Les mer: