Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Det er bare adgang til å gjøre konkurranseklausuler gjeldende når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Konkurranseklausuler kan inngås for ett år (karantenetid) og arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren kompensasjon i karantenetiden.

Dette betyr:

 • Arbeidsgiver kan beskytte sine bedriftshemmeligheter og know-how i den grad dette er nødvendig.
 • Arbeidstaker har rett til kompensasjon for de innskrenkinger i yrkesmuligheter som en konkurranseklausul kan medføre. Kompensasjonen skal tilsvare full lønn opp til 8 G (Kr. 720 644) og deretter minst 70 % av arbeidstakers lønn som overstiger 8 G, men med et tak på 12 G (1 090 816).
 • Plikten til kompensasjon skal sikre arbeidstakeren inntekt og gjøre at arbeidsgiver foretar en grundig vurdering av behovet for en konkurranseklausul. Dette skal bidra til å hindre bruk av unødvendige konkurranseklausuler.

Kundeklausuler

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Endringene gjør at kundeklausuler bare kan omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgiver må gi en oversikt over hvilke kunder klausulen omfatter og denne kan bare gjøres gjeldende i inntil ett år.

Dette betyr:

 • Arbeidsgiver får mulighet til å beskytte seg mot at en arbeidstaker som slutter tar med seg kundekretsen til ny arbeidsgiver eller virksomhet.
 • Arbeidstaker får en oversikt over hvilke kunder som ikke kan kontaktes i inntil ett år etter jobbskiftet.
 • En kundeklausul kan ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt med arbeidstaker, når dette skjer på  kundens eget initativ.
 • Arbeidstaker og arbeidsgiver står fritt til å avtale kompensasjon. 

Unntak for virksomhetens øverste leder

Det kan gjøres unntak fra reglene om konkurranse- og kundeklausuler for øverste leder i en virksomhet. Dette er betinget av at lederen har frasagt seg rettighetene som reglene innebærer, i bytte mot en avtale om etterlønn.

Dette betyr:

 • Øverste leder vil som regel være den som i størst grad har konkurransesensitiv informasjon om virksomheten. En konkurranse- eller kundeklausul med varighet i inntil ett år, kan ofte ikke være nok for å beskytte virksomheten.
 • Det er likevel viktig å ivareta øverste leders interesser, og derfor stilles det krav om at det skal være inngått en avtale om etterlønn.
 • Det stilles ikke krav om størrelsen på etterlønnen. Konkurranseklausuler for øverste leder vil uansett være omfattet av bestemmelsen om konkurranseklausuler utenfor arbeidsforhold i avtaleloven § 38 og kundeklausuler vil være omfattet av avtaleloven § 36.

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Endringene gjør det forbudt å inngå rekrutteringsklausuler. Unntak gjelder hvis det pågår forhandlinger om virksomhetsoverdragelse eller hvis det akkurat er gjennomført en virksomhetsoverdragelse. I den siste situasjonen kan en rekrutteringsklausul gjøres gjeldende i inntil seks måneder og det må gis informasjon til de arbeidstakerne det gjelder.

Dette betyr:

 • Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter blir som hovedregel forbudt. Slike avtaler vil kunne innebære en sterk begrensning, både for den enkelte arbeidstakers mulighet for å skaffe seg jobb etter eget ønske og for arbeidsmarkedet som sådan.
 • I forbindelse med overdragelse av virksomhet kan det likevel være nødvendig å beskytte seg mot at virksomheten man er i forhandlinger med, benytter informasjon som fremkommer i forhandlingene til å rekruttere nøkkelpersonell. Det samme kan være nødvendig i den første tiden etter at en virksomhetsoverdragelse er gjennomført.