Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

En sentral vernelov

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Stillingsvernet til embetsmenn og tjenestemenn i staten er regulert i tjenestemannsloven.

Loven kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren når det står i den enkelte regelen at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av denne. Overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel.

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven


I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata: 

 

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

 

Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

 

Krav til arbeidsmiljøet

 

Registrerings- og meldeplikt

 

Verneombud

 

Arbeidsmiljøutvalg

 

Informasjon og drøfting

 

Kontrolltiltak i virksomheten

 

Arbeidstid

 

Arbeid av barn og ungdom

 

Rett til permisjon

 

Vern mot diskriminering

 

Ansettelse

 

Opphør av arbeidsforhold

 

Virksomhetsoverdragelse

 

Tvister om arbeidsforhold

 

Tilsynet med loven

 

Straff

 

Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015

Arbeidstilsynet gir veiledning om arbeidsmiljøloven og fører tilsyn med at virksomhetene følger lovens krav til arbeidsmiljø.  

Statlig arbeidsgiverpolitikk