Forsiden

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av arbeidere som jobber.
Foto: Colourbox

Ansvaret for arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. 

Dette gjør arbeidsmiljø- og sikkerhetsmyndighetene:

  • fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar kravene til forsvarlig helse, miljø og sikkerhet
  • utvikler regelverk
  • formidler informasjon og gir veiledning til virksomhetene
  • bidrar til å utvikle kunnskap om betydningen av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet
  • samarbeider med partene i arbeidslivet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet

Arbeidsmiljømyndighetene benytter HMS-begrepet i betydningen arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet. HMS i arbeidslivet handler om å forebygge og ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og å ha rutiner for å takle de situasjoner som oppstår. Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker deltar aktivt i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver har et spesielt ansvar for at virksomheten har god internkontroll og ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø.

Tilsyn

Myndighetenes tilsyn innebærer både revisjon og verifikasjon. Med revisjon menes kontroll med at virksomhetene har systemer og rutiner som oppfyller lovgivningens krav. Med verifikasjon menes stikkprøver for å kontrollere at virksomhetene i praksis oppfyller de kravene som lovgivningen og systemene/rutinene fastsetter. Veiledning og dialog er en viktig side ved tilsynet. Dersom det blir avdekket feil som ikke følges opp fra virksomhetens side, kan tilsynsmyndighetene gi pålegg, ilegge tvangsmulkt eller stanse virksomheten. Ved grove lovbrudd kan tilsynsmyndighetene også ilegge overtredelsesgebyr eller politianmelde virksomhetene.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med virksomhetene på land. Petroleumstilsynet fører tilsyn med petroleumsvirksomheten på sokkelen og enkelte petroleumsanlegg på land.

Forskning om arbeidsmiljø og sikkerhet

Forskning om arbeidsmiljø og sikkerhet skal på den ene siden gi kunnskap om forhold på arbeidsplassen og i arbeidslivet som har betydning for helse, ulykker og sikkerhet. På den andre siden skal forskningen også gi kunnskap om betydningen HMS har for innovasjon, kreativitet, produktivitet og deltakelse i arbeidslivet.

Forskning skjer hovedsakelig gjennom forskningsprogrammer i Norges forskningsråd, ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, og som enkeltprosjekter initiert av departementet, Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet.  Les mer om forskningsprogrammene i Norges forskningsråd her:

Forskning på arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er nødvendig for at myndighetene skal utvikle en kunnskapsbasert politikk- og forvaltningsutøvelse og følge opp sitt ansvar og sine oppgaver. Det inngår også som et vesentlig kunnskapsgrunnlag for at virksomhetene og partene i arbeidslivet skal kunne følge opp sitt ansvar for å forebygge helseskader og ivareta arbeidstakerne.