Statlig arbeidsgiverpolitikk

IA i staten - et partssamarbeid

Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv.

Norsk arbeidsliv er velfungerende. Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene er godt og unikt. Dette trepartssamarbeidet har blant annet resultert i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2019 – 2022. IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. 

Utgangspunktet for IA-avtalen er partenes felles erkjennelse av at aktivitet gjennom arbeid fremmer helse, og at aktive forebyggingstiltak kan motvirke frafall fra arbeidslivet. Avtalens overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sentralt partssamarbeid om IA

De sentrale partene i staten skal, både i fellesskap og hver for seg, tilrettelegge for aktiviteter som understøtter IA-målene. Med de sentrale partene menes hovedsammenslutningene LO Stat, Unio, YS Stat, Akademikerne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

IA-avtalen fremheve at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet. Virkemidler og tiltak i IA-avtalen skal understøtte målene og innsatsområdene i avtalen.

Statlig tariffområde har i 2019 reetablert sin partssammensatte IA-gruppe med representanter fra KMD og de fire hovedsammenslutningene. De møtes jevnlig for å drøfte oppfølging av IA-avtalen for å skape en felles forståelse av hvilke områder innenfor IA i staten som trenger ekstra oppmerksomhet.

Den partssammensatte IA-gruppen arrangerer blant annet frokostmøter/nettseminarer med temaer som er relevant for IA-arbeidet i staten. Frokostmøtene blir streamet og legges ut i etterkant digitalt. Til høyre på siden finner du mer informasjon om planlagte og gjennomførte møter.

Logoene til KDD, LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio