Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser - Finansdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Finansdepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

DFØ er statens fagorgan for økonomi, styring, ledelse og organisering i staten. DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift. Mer om Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Hovedinstruks

2020: Tildelingsbrev (pdf), supplerende 1 (pdf), supplerende 2 (pdf), supplerende 3 (pdf), supplerende 4 (pdf), supplerende 5 (pdf), supplerende 6 (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf), supplerende 1 (pdf), supplerende 2 (pdf) |
           Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)supplerende 1 (pdf), supplerende 2 (pdf),
           supplerende 3 (pdf), supplerende 4 (pdf),
           supplerende 5 (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), supplerende april (pdf),
           supplerende juni (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)supplerende (pdf) (utredningsinstruksen),
           tillegg (pdf) (lønns-og regnskapsoppgaver), 
           tillegg (pdf) (juni), tillegg (pdf) (sept), tillegg (pdf) (des) |
           Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)supplerende (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

Finanstilsynet kontrollerer at banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. følger de lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Mer om Finanstilsynet

Hovedinstruks

2020: Tildelingsbrev (pdf), supplerende tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tillegg (pdf) (juni), tillegg (pdf) (des) |
           Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)  | Fullmakter og styringskalender 2008 (pdf)

Gjennom Norges forskningsråd finansierer Finansdepartementet blant annet forskning innen skatteøkonomi. Mer om Norges forskningsråd

2020: Tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende (pdf) | Årsrapport (pdf)

Hovedoppgavene til Skatteetaten er utskriving av forskuddsskatt, kontroll av grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart, fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue, fastsetting og innkreving av merverdi- og arveavgift, kontroll av og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift samt forvaltning av folkeregisteret. Mer om Skatteetaten

Hovedinstruks

2020: Tildelingsbrev | Supplerende tildelingsbrev for skattekontoret på Svalbard, Supplerende tildelingsbrev nr. 1, Supplerende tildelingsbrev nr. 2, Supplerende tildelingsbrev nr. 3, Supplerende tildelingsbrev nr. 4, Supplerende tildelingsbrev nr. 5, Supplerende tildelingsbrev nr. 6
2019: Tildelingsbrev | Tildelingsbrev for skattekontoret på Svalbard |                 Årsrapport
2018: Tildelingsbrev | Årsrapport
2017: Tildelingsbrev | Årsrapport
2016: Tildelingsbrevtillegg (juni) , tillegg (des) | Årsrapport
2015: Tildelingsbrev | Årsrapport
2014: Tildelingsbrev | Årsrapport
2013: Tildelingsbrev
2012: Tildelingsbrev
2011: Tildelingsbrev
2010: Tildelingsbrev
2009: Tildelingsbrev
2008: Tildelingsbrev

Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale organ for innsamling, utarbeidelse og formidling av offisiell statistikk. Statistikkloven legger de formelle rammene for norsk offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås ansvarsområde, og stadfester Statistisk sentralbyrås faglige uavhengighet. Mer om Statistisk sentralbyrå

Hovedinstruks
Instruks for Rådet for Statistisk sentralbyrå
Instruks for Utvalget for offisiell statistikk
Retningslinjer for forsknings-_og_analysevirksomheten

2020: Tildelingsbrev (pdf), Supplerende tildelingsbrev (pdf)
2019: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tillegg (pdf) (juni) | Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

 ___________

 

Statens innkrevingssentral

Per 1. januar 2015 ble Statens innkrevingssentral (SI) innlemmet i Skatteetaten.

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsmelding (pdf)Årsrapport (korrigert) (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

__________________

Statens finansfond

Statens finansfond ble avviklet i 2014.

Statens finansfond hadde til formål å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. 

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsberetning og avviklingsberetning (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)