Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser fra Finansdepartementet

For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter har vi samlet instrukser og tildelingsbrev til virksomhetene, og årsrapporter fra virksomhetene, på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år. Instruksene til virksomhetene har varighet over flere år, og skiftes normalt ikke ut så ofte.

Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. I tildelingsbrevene fastsettes bl.a. mål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede etatsstyring.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsregnskapet med noteinformasjon er en del av årsrapporten. Rapporten omtaler også virksomhetens interne styring og kontrollopplegg og viktige framtidsutsikter.

Det ble innført nye krav til årsrapportering i 2014, blant annet at rapportene skal legges tilgjengelig på departementets nettsider (Bestemmelser om økonomistyring i staten, kap. 1.5.1 (pdf)).

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Mer om Direktoratet for økonomistyring

Hovedinstruks

2019: Tildelingsbrev (pdf), supplerende 1 (pdf), supplerende 2 (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)supplerende 1 (pdf), supplerende 2 (pdf),
           supplerende 3 (pdf), supplerende 4 (pdf),
           supplerende 5 (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf), supplerende april (pdf),
           supplerende juni (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)supplerende (pdf) (utredningsinstruksen),
           tillegg (pdf) (lønns-og regnskapsoppgaver), 
           tillegg (pdf) (juni), tillegg (pdf) (sept), tillegg (pdf) (des) |
           Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf)supplerende (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

Finanstilsynet kontrollerer at banker, forsikringsselskaper, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. følger de lover og regler som er vedtatt for finansmarkedet. Mer om Finanstilsynet

Hovedinstruks

2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tillegg (pdf) (juni), tillegg (pdf) (des) |
           Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)  | Fullmakter og styringskalender 2008 (pdf)

Gjennom Norges forskningsråd finansierer Finansdepartementet blant annet forskning innen skatteøkonomi. Mer om Norges forskningsråd

2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf)Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf), supplerende (pdf) | Årsrapport (pdf)

Hovedoppgavene til Skatteetaten er utskriving av forskuddsskatt, kontroll av grunnlaget for oppgavene fra skatte- og avgiftspliktige og tredjepart, fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue, fastsetting og innkreving av merverdi- og arveavgift, kontroll av og tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter og arbeidsgiveravgift samt forvaltning av folkeregisteret. Mer om Skatteetaten

Hovedinstruks

2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf)tillegg (pdf) (juni), tillegg (pdf) (des) |
           Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

Statistisk sentralbyrå (SSB) er det sentrale organ for innsamling, utarbeidelse og formidling av offisiell statistikk. Statistikkloven legger de formelle rammene for norsk offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås ansvarsområde, og stadfester Statistisk sentralbyrås faglige uavhengighet. Mer om Statistisk sentralbyrå

Hovedinstruks

2019: Tildelingsbrev (pdf)
2018: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2017: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2016: Tildelingsbrev (pdf), tillegg (pdf) (juni) | Årsrapport (pdf)
2015: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsrapport (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

 ___________

 

Statens innkrevingssentral

Per 1. januar 2015 ble Statens innkrevingssentral (SI) innlemmet i Skatteetaten.

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsmelding (pdf)Årsrapport (korrigert) (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)
2009: Tildelingsbrev (pdf)
2008: Tildelingsbrev (pdf)

__________________

Statens finansfond

Statens finansfond ble avviklet i 2014.

Statens finansfond hadde til formål å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. 

2014: Tildelingsbrev (pdf) | Årsberetning og avviklingsberetning (pdf)
2013: Tildelingsbrev (pdf)
2012: Tildelingsbrev (pdf)
2011: Tildelingsbrev (pdf)
2010: Tildelingsbrev (pdf)

 

Til toppen