Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. (JSVF)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marianne Irgens. Seksjonen har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør blant annet enkeltsaker som gjelder verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, samt eiendomsmeglere og –foretak. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marianne Irgens

Oppgaver:
 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør blant annet enkeltsaker som gjelder verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, samt eiendomsmeglere og –foretak. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).