Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering (JUSVF)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Åse Natvig. Seksjonen har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør blant annet enkeltsaker som gjelder verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, samt eiendomsmeglere og –foretak. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Åse Natvig

Oppgaver:
 Juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering har ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør blant annet enkeltsaker som gjelder verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, samt eiendomsmeglere og –foretak. Seksjonen deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder bl.a. i EØS-samarbeidet og i Financial Action Task Force (FATF).