Kvalitet i barnehagen

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Bilde av barnehagebarn som leker ute

Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for at alle barn skal oppleve trygghet, trivsel, tilhørighet og mestring, og for at barnehagen skal kunne utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap, meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Vi har mange gode barnehager i Norge, men det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og forskning viser at barns språk, læring og vennskap ikke støttes like godt i alle barnehager. Regjeringen har gjennom nasjonal barnehagestrategi Barnehagen for en ny tid mot 2030 som overordnet mål at alle barn skal ha tilgang til et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i hele landet. Strategien omhandler tre hovedtemaer: pris og tilgjengelighet, kompetanse, bemanning og kvalitetsutvikling og styring og finansiering.  Strategien skal bidra til:

 • Bedre kvalitet i tilbudet til barna gjennom økt kompetanse hos de ansatte, god ledelse og tilstrekkelig bemanning
 • Økt deltakelse i barnehagen gjennom lavmaksimalpris og gode moderasjonsordninger
 • At fellesskapets ressurser går til barna gjennom bedre regulering av barnehagesektoren
 • Et mer likeverdig barnehagetilbud i hele landet gjennom å gi kommunene bedre demokratisk styring og kontroll

Lenke til strategien

Kompetanse for fremtidens barnehage

Det viktigste vi kan gjøre for å heve kvaliteten i barnehagene, er å sikre at barnehagene har ansatte med god og relevant kompetanse. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer også en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner.

Kompetansestrategien skal støtte barnehageeiers ansvar for og arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling. Regjeringen bidrar med midler både til individuelle og kollektive kompetansetiltak for hele personalgruppen. Strategien gjelder for perioden 2023-2025, og er en revidert og oppdatert versjon av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018 – 2022. Strategien viderefører tidligere kompetansetiltak og har en oppdatert omtale av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

 

Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023 - 2025

Kompetansestrategien skal støtte barnehageeiers ansvar for og arbeid med rekruttering og kompetanseutvikling. Regjeringen bidrar med midler både til individuelle og kollektive kompetansetiltak for hele personalgruppa. Denne strategien skal gjelde for perioden 2023-2025. Det er en revidert og oppdatert versjon av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018–2022. Strategien viderefører tidligere kompetansetiltak og har en oppdatert omtale av regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet. For å nå det overordnede målet vil regjeringen at:

 • minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere
 • minst 25 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere
 • andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til kompetanseutvikling
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Strategien har følgende prinsipper:   

 • Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav
 • Barnehagens eier og ledelse bør ha en plan og legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte
 • Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng

Lenke til revidert strategi

Barnehagelærere har en nøkkelrolle for å sikre høy kvalitet i barnehagetilbudet, og skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.  Kvaliteten i barnehagelærerutdanningen (BLU) er avgjørende for å sikre faglig sterke barnehagelærere. Rammeplanen for barnehagelærerutdanningen ble revidert i 2022, med formål om større fleksibilitet i utdanningen og en tydeliggjøring av pedagogikkfagets plass og rolle i BLU. Ny forskrift trådte i kraft 01. 01. 2023.

Forskrift om endring i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og i forskrift om rammeplan for samisk barnehagelærerutdanning - Lovdata

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole er forankret i Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene 

I samarbeid med partene har regjeringen har utarbeidet nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere.  De nasjonale rammene består av følgende elementer:

 • Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 
 • En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt
 • Et utdanningstilbud for veiledere

Dokumentet med prinsipper og forpliktelser har blitt utviklet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR. Enigheten inneholder anbefalinger for hvordan god veiledning bør gjennomføres.

Arbeidsgiverne har ansvaret for å ivareta de nyutdannede nytilsatte lærerne. Nasjonale myndigheter skal sammen med de andre involverte aktørene støtte opp om ansvaret eierne og lederne i barnehage og skole har, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i tråd med prinsippene i dokumentet. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nettbasert veileder om kjennetegn på gode lokale veiledningsordninger og laget nye rammer for videreutdanningstilbud i veiledning som startert opp høsten 2020. 

Se også:  Mer informasjon om veiledning av nyutdannede  

Aktuelle dokumenter:

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Barnehagene skal bruke rammeplanen som utgangspunkt for sitt arbeid. Rammeplanens fagområder gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.