Kvalitet i barnehagen

En trygg og god barnehage som gir alle barn gode muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter er en forutsetning for dette.

Bilde av barnehagebarn som leker ute

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og være tilgjengelig for alle barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, inkludering og deltagelse, og de skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter slik at de har et godt grunnlag for å trives på skolen og lykkes i utdanningsløpet.

Vi har mange gode barnehager i Norge, men det er store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og forskning viser at barns språk, læring og vennskap med andre barn ikke støttes like godt i alle barnehager.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring. 

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen ble uteksaminert våren 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, opprettet departementet en følgegruppe. Det faglige sekretariatet for gruppen ble lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen var å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen. Følgegruppen leverte årlige rapporter. Følgegruppen leverte også sluttrapport.

God ledelse av den enkelte barnehage er en forutsetning for å kunne gi et tilbud med høy kvalitet i alle barnehager. Det er styrer/ daglig leder som har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og som dermed har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalansvaret. 

Lederutdanning for barnehagestyrere er et utdanningstilbud som er åpent for både nyansatte styrere, styrere med lengre erfaring og assisterende styrere. Utdanningsdirektoratet finansierer studieplassene, mens barnehageeier må betale for reise og opphold. 

Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:

 • andelen barnehagelærere i barnehagen øker
 • andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
 • alle ansatte  får mulighet til videreutdanning
 • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Strategien har flere overordnete føringer:   

 • Alle ansatte i barnehagen skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse. Barnehageeier og ledelse skal legge til rette for dette.
 • Barnehagebaserte kompetansetiltak som involverer hele personalet i barnehagen skal vektlegges. Implementeringen av ny rammeplan skjer i den enkelte barnehage og er en kontinuerlig prosess. Når de ansatte får utviklet sin kompetanse i fellesskap med sin medarbeidere vil det bidra til å styrke barnehagens pedagogiske arbeid, i tråd med intensjonene i rammeplanen. 
 • Aktørene i sektoren skal samarbeide om å utvikle gode kompetansetiltak for de ansatte. I 2019 ble det etablert regionale samarbeidsfora i alle fylker. Disse skal bli enige om prioriteringer av tiltak og konkret fordeling av midler. Fra 2021 vil dette arbeidet inngå i en felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

I løpet av strategiperioden skal eksisterende nettverk utvikles til regionale samarbeidsfora. Disse må bli enige om prioriteringer av tiltak og konkret fordeling av midler.

Revidert kompetansestrategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole er forankret i Lærerutdanning 2025 – Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene . Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere.

De nasjonale rammene består av følgende elementer:

 • Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole 
 • En skriftlig faglig veileder om hvordan gode veiledningsordninger kan utformes og gjennomføres lokalt
 • Et utdanningstilbud for veiledere

Dokumentet med prinsipper og forpliktelser har blitt utviklet i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR. Enigheten inneholder anbefalinger for hvordan god veiledning bør gjennomføres.

Arbeidsgiverne har ansvaret for å ivareta de nyutdannede nytilsatte lærerne. Nasjonale myndigheter skal sammen med de andre involverte aktørene støtte opp om ansvaret eierne og lederne i barnehage og skole har, slik at de tilrettelegger for og iverksetter veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i tråd med prinsippene i dokumentet. Prinsippene og forpliktelsene gjelder til 31.07.2021 og skal styrke arbeidet med å sikre alle god veiledning. De skal evalueres og følges opp i politisk dialog underveis i perioden.

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nettbasert veileder om kjennetegn på gode lokale veiledningsordninger og laget nye rammer for videreutdanningstilbud i veiledning som startert opp høsten 2020. rammene for de to andre elementene.

Les "Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole" her: Tryggere lærere gjennom god veiledning. 

Aktuelle dokumenter:

Lærerutdanningene 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen.

Språk i barnehagen

Gode kommunikasjonsevner og et godt utviklet språk er en viktig forutsetning for deltagelse, læring og utvikling. Tidlig og målrettet innsats er viktig for å bedre barn og unges språk-, skrive- og leseferdigheter. Regjeringen har som mål at barn med svake språkferdigheter før skolestart, skal få nødvendig hjelp. 

Barn som har gått i barnehage, skal ha med seg gode språklige forutsetninger for å følge opplæringen når de begynner på skolen. Den nye rammeplanen for barnehagen er tydelig på at alle barn skal få god språkstimulering i barnehagen. Alle barn skal bli sett og få god oppfølging ut ifra sine behov. Det pedagogiske arbeidet til barnehagelærere og assistenter har betydning for barns samspill og språkutvikling.  

Kunnskap om språkarbeid i barnehagen er et prioritert område i regjeringens kompetansestrategi for ansatte i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet støtter barnehagenes arbeid gjennom veiledningsmateriell, og har blant annet utviklet en veileder som heter ”Språk  i barnehagen – mye mer enn bare prat”. I denne kan også foreldre finne veiledning til god språkstimulering. 

Utdanningsdirektoratets veiledning 

Rammeplan for barnehagen

Store endringer i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer derfor en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner.

På Utdanningsdirektoratets nettside finner du rammeplan og støttemateriell.